Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X

I OSK 2768/19 - Wyrok NSA z 2022-02-08

, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia...
opiekuńczym, zakładzie poprawczym;, 6) przerwy w zatrudnieniu na okres powyżej 3 miesięcy, w okresie, na który przyznano świadczenie;, 7) zaprzestania lub zawieszenia prowadzenia...

IV SA/Wr 266/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-09-06

wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego., § 5 ust. 9 uchwały stanowi, że dodatek motywacyjny nie przysługuje dyrektorowi, wicedyrektorowi, nauczycielowi: 1...
oraz za okresy, za które przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego zostały uregulowane przez Ustawodawcę w art. 73 ust. 5 Karty Nauczyciela...

I SA 24/00 - Wyrok NSA z 2000-07-07

/ ustaleniu jaka część wydatków na usługi opiekuńcze, lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki celowe i wydatki na pokrycie kosztów...
przez Stanisława M. fakt uczęszczania jego córki do szkoły specjalnej nie ma wpływu na odpłatność lub zwolnienie z tej odpłatności., Skargę na powyższą decyzję wniósł...

IV SA/Gl 704/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-24

na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o świadczeniach rodzinnych i którym przysługuje uprawnienie do zasiłku rodzinnego...
pokrywa koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu oraz dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego., Zaskarżonym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda [...], działając...

II SA/Po 1036/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-17

, poz. 440 ze zm.). Otóż, w razie niedostatku lub innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, strona może ubiegać się o przyznanie zasiłku celowego lub specjalnego...
zasiłku celowego na pokrycie niezbędnej potrzeby bytowej w zakresie sfinansowania usługi w postaci pomocy w terminowym udostępnianiu pojemnika na odpady przy granicy posesji...