Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

III SA/Gd 899/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-01-05

., nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Postanowieniem z dnia 31 maja 2016...
, odmówił D. K. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Organ wskazał, że w dniu 2 maja 2016 r. wpłynął wniosek D. K...

III SA/Gd 898/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-01-05

., nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Postanowieniem z dnia 31 maja 2016...
, odmówił D. K. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Organ wskazał, że w dniu 2 maja 2016 r. wpłynął wniosek D. K...

III SA/Gd 1090/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-04-19

niejawnym sprawy ze skargi A. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 11 września 2020 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia...
2020 r. nr [...], w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego, doręczoną mu w dniu 21 września 2020 r. ( k.16 akt )., Termin do wniesienia skargi upływał w dniu 21...

III SA/Gd 241/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-04-05

niejawnym sprawy ze skargi U. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 15 stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia...
Miasta z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie odmowy przyznania U. W. specjalnego zasiłku opiekuńczego. Decyzję doręczono skarżącej w dniu 26 stycznia 2018 r. (k. 12 akt adm...

II SA/Bk 794/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-08

[...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a przywrócić skarżącemu R. G. termin do wniesienia skargi. Zaskarżoną decyzją...
finansowej w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Decyzja ta została doręczona skarżącemu w dniu 11 lipca 2013 r. Termin do wniesienia skargi do sądu mijał zatem...

III SA/Kr 1372/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-21

października 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: przywrócić skarżącej A. I. termin do wniesienia skargi...
w mocy decyzję Burmistrza z dnia [...] 2013 r. nr [...] odmawiającą przyznania A. I. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został...

II SA/Rz 1229/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-06-23

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...] lutego 2014 r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego - p o s t a n a w i a - odmówić...
decyzję i decyzję Burmistrza [...] z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] o odmowie przyznania M. L. specjalnego zasiłku opiekuńczego. Odpis orzeczenia z uzasadnieniem...

II SA/Bd 1102/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-02-01

Odwoławczego w [...] z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia odmówić przywrócenia terminu. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
[...] sierpnia 2015 r. nr [...]w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Pismem z dnia [...] listopada 2015 r. (nadanym w urzędzie pocztowym w dniu [...] listopada 2015r...

II SA/Ke 755/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-12-30

., znak: [...] w przedmiocie uznania specjalnego zasiłku opiekuńczego za nienależnie pobrany postanawia: odmówić A. L. przywrócenia terminu do złożenia wniosku...
z [...] w przedmiocie uznania specjalnego zasiłku opiekuńczego za nienależnie pobrany., Wnioskami złożonymi 8 grudnia 2015 r. A. L. wniosła o przesłanie jej ww. wyroku...

II SA/Bk 924/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-24

Odwoławczego w B. z dnia [...] sierpnia 2013 r. znak [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a przywrócić termin do wniesienia skargi Decyzją...
przyznania J. P. specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą...
1   Następne >   +2   5