Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X

III SA/Gd 529/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-02

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 23 kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.), odmówił przyznania W. Ż. specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres od 1stycznia 2014r. do 30 kwietnia...

III SA/Kr 1318/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-18

. nr [....] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego skargę oddala Prezydent Miasta decyzją z dnia [...] 2013 r., znak: [...] odmówił W. S...
. świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego na ojca, J. S., W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia organ pierwszej instancji - po przytoczeniu stosownych przepisów...

II SA/Lu 44/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-04-13

18 roku życia. Ponadto skarżący ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego., W wyniku odwołania skarżącego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło ww...
z [...] maja 2020 r. W uzasadnieniu Kolegium wskazało m.in. na konieczność uchylenia decyzji przyznającej skarżącemu specjalny zasiłek opiekuńczy, a następnie - ustalenia...

IV SA/Wr 843/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Przedmiotem skargi...
[...] 2013 r. nr [...] odmawiającej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką - [...]., Wnioskiem z dnia 17 maja 2013 r. skarżący...

IV SA/Wr 21/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-08-05

Odwoławczego w W., z dnia [...], nr [...], w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego, , oddala skargę., , , Decyzją z dnia [...] nr [...] wydaną...
zasiłku opiekuńczego na W. J., W uzasadnieniu decyzji podano, że w wyniku rozpoznania wniosku skarżącej z dnia 08.07.2013 r. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku...

IV SA/Gl 511/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-21

[...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Prezydent Miasta S. decyzją z dnia [...] r., Nr [...] orzekł w sprawie odmowy przyznania M. K...
. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad A.K.., W uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia organ pierwszej instancji wskazał, że po przeanalizowaniu...

IV SA/Wr 443/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-17

ze skargi B. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę...
Burmistrza O. przez Zastępcę Burmistrza O., orzekającą o odmowie przyznania skarżącej specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...

II SA/Sz 346/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-08-19

do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Nadto wedle organu, w związku z tym, że osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim brak jest podstaw do przyznania...
przyznanego stronie decyzją z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] specjalnego zasiłku opiekuńczego na K. G. oraz decyzją nr [...] z dnia [...] listopada 2020 r.:, 1...

I OSK 3117/14 - Wyrok NSA z 2016-07-14

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
Odwoławczego w G. z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta...

II SA/Ol 186/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-17

przedmiotowego świadczenia. Podniósł ponadto, że Skarżącej przyznano specjalny zasiłek opiekuńczy., Po rozpoznaniu odwołania Skarżącej Samorządowe Kolegium Odwoławcze, '[...]' (dalej...
decyzję z '[...]' r., którą przyznał Skarżącej specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością...
1   Następne >   +2   +5   +10   100