Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X

I OSK 1029/21 - Wyrok NSA z 2022-02-08

pielęgnacyjne, z dniem jej wydania wnosi o uchylenie dotyczącej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego'. Do wniosku dołączono oświadczenie z 14 stycznia 2020 r...
. o rezygnacji z dniem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego decyzją z [...] listopada 2019 r., Decyzją...

II SA/Lu 308/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-07-07

został przyznany specjalny zasiłek opiekuńczy nad matką od dnia 1 listopada 2020r do dnia 31 października 2021r. , co oznacza, że nie została spełniona również przesłanka...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków...

II SA/Op 254/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-11-17

pełnomocnika o: 1) złożenie oświadczenia, że A. J. została poinformowana o konieczności rezygnacji ze specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz o konieczności podjęcia...
przez wnioskodawczynię decyzji, czy zamierza pobierać specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne; 2) złożenie oświadczenia, czy są inne osoby spokrewnione w pierwszej...

III SA/Gd 529/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-02

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 23 kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.), odmówił przyznania W. Ż. specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres od 1stycznia 2014r. do 30 kwietnia...

II SA/Rz 424/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-09-07

pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym ojcem. We wniosku skarżąca zawarła oświadczenie o rezygnacji z ustalonego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego...
oraz wniosek o uchylenie decyzji przyznającej prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na końcowym etapie postępowania, po ustaleniu spełnienia wszystkich pozostałych...

II SA/Bd 19/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-25

do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym mężem K. A. oraz przesłanki negatywnej z art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a uśr, bowiem K...
. okoliczność przyznania skarżącej decyzją z dnia [...] listopada 2020 r. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres od [...] listopada 2020 r. do [...] października...

III SA/Kr 1318/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-18

. nr [....] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego skargę oddala Prezydent Miasta decyzją z dnia [...] 2013 r., znak: [...] odmówił W. S...
. świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego na ojca, J. S., W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia organ pierwszej instancji - po przytoczeniu stosownych przepisów...

II SA/Lu 44/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-04-13

18 roku życia. Ponadto skarżący ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego., W wyniku odwołania skarżącego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło ww...
z [...] maja 2020 r. W uzasadnieniu Kolegium wskazało m.in. na konieczność uchylenia decyzji przyznającej skarżącemu specjalny zasiłek opiekuńczy, a następnie - ustalenia...

I SA/Wa 1998/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-08

ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu...
rodzicielskiego lub 2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub 3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub 4) dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, lub 5) zasiłku...

II SA/Łd 441/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-08-30

specjalny zasiłek opiekuńczy świadczenie pielęgnacyjne przyznano od 1 stycznia 2022 r. Organ I instancji wskazał również, że od ww. świadczenia będą odprowadzane składki...
o uchylenie decyzji Nr ŚR.4212.SZO-000877/10/2021 z 26 października 2021 r. przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy. Skarżący złożył wniosek o ustalenie prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100