Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

II SA/Sz 1131/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-02-04

Społecznej, działając z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy, przyznał R. L. specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad matką S. L. w okresie...
zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie aktualizacji wywiadu dotyczącego pobieranego specjalnego zasiłku opiekuńczego. Pismem z dnia 20 lutego 2014 r. pracownik socjalny...

II SA/Lu 596/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Kierownika Gminnego...
o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką N. P. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. działając z upoważnienia Wójta...

II SA/Bk 194/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-05-29

Rejonowego w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla...
specjalnego zasiłku opiekuńczego, wynoszącego 623 zł. Na podstawie złożonego w dniu 3 lipca 2013 r. wniosku oraz przeprowadzonego w dniu 24 lipca 2013 r. rodzinnego wywiadu...

II SA/Sz 1147/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-12-04

Samorządowego Kolegium Odwoławcze z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
specjalnego zasiłku opiekuńczego na żonę K. K., W uzasadnieniu decyzji organ I instancji powołując się na przeprowadzony wywiad środowiskowy a także zgromadzone dokumenty...

II SA/Bk 765/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-10-16

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
2013 r. G. M. wystąpił do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad J. S. (matka)., Decyzją...

II SA/Bk 604/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-11-12

A. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala...
roku nr [...], którą odmówiono przyznania Pani A. R. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z związku z opieką nad mężem Panem B. R., U podstaw podjętego...

II SA/Bk 768/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-10-16

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku. W wyniku złożonego w dniu 26 sierpnia 2013 r. przez M. G. wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Bk 817/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-10-21

ze skargi Z. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiecie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną...
. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad J. G (matka)., Decyzją z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...], organ I instancji odmówił żądaniu...

II SA/Bk 818/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-10-21

ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla...
. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad M. S. (matka)., Decyzją z dnia [...] września 2013 r. nr [...], organ I instancji odmówił...

II SA/Bk 767/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-10-16

A. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku. Decyzją z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...], Prezydent Miasta B. odmówił A. A. przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego...
1   Następne >   +2   5