Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

I SA/Wr 1129/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-04

, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych)., Poza sporem w sprawie jest, iż skarżący w 2005r. otrzymał zasiłek chorobowy i świadczenie...
w razie choroby i macierzyństwa obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński i zasiłek opiekuńczy. Poza sporem...

I SA/Po 970/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-11

na utrzymaniu wnioskodawczyni, pod jej troską i opieką. Otrzymuje rentę specjalną po śmierci w 1979 r. jej matki. W chwili obecnej jest to renta porównywalna z rentą socjalną...
, art. 129 § 2, art. 155 § 1, art. 155 § 2, art. 61(7) § 1, art. 61(7) § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm...

I SA/Gl 587/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-09-27

na przyjęcie, że J. P. z uwagi na stan zdrowia, nie był w stanie prowadzić działalności gospodarczej, bowiem korzystał z usług opiekuńczych i specjalnych zasiłków...

I SA/Po 470/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-24

i dzieci nie miały zastosowanie przepisy: art. 30c u.p.d.o.f. (opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym...
) małoletnie,, 2) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,, 3) do ukończenia 25 roku życia...

I SA/Rz 549/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-12-19

listopada 2012r., Wobec nieprzedłożenia jakichkolwiek dokumentów potwierdzających wysokość dochodów z zasiłków rodzinnych, określono je na podstawie danych statystycznych...
. Przyjęto w tym zakresie kryteria wynikające z odrębnych przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Uwzględniając daty urodzin dzieci oraz dane...

I SA/Rz 548/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-12-19

dokumentów potwierdzających wysokość dochodów z zasiłków rodzinnych, określono je na podstawie danych statystycznych. Przyjęto w tym zakresie kryteria wynikające...
z odrębnych przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Uwzględniając daty urodzin dzieci oraz dane statystyczne za lata 1975-2003 ustalono...

I SA/Gl 64/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-05

funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody...
otrzymał wyniósł [...]zł., Odnosząc się do kolejnego zarzutu, organ odwoławczy powołał się na art. 30 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy...

I SA/Gl 63/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-05

, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje...
i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz. 59; ze zm.), zgodnie z którym oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach...

I SA/Rz 568/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-04-06

, M. ul.O., * 1.780,00zł - z tytułu zasiłku pieniężnego otrzymanego z ubezpieczenia społecznego wypłacanego przez ZUS oraz należnego podatku, po dokonanych odliczeniach...
stanowiącą wartość odpisów amortyzacyjnych naliczonych od automatu spawalniczego, pojazdu specjalnego, zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych, kompletu urządzeń...