Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

II SA/Ke 720/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-12-12

niż do ukończenia 25 roku życia., Odnosząc się do pozostałych zarzutów odwołania organ wyjaśnił, że pobieranie przez A. B. specjalnego zasiłku opiekuńczego na ojca nie wyklucza...
. specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016r. poz. 162 ze zm.) stanowi...

II SA/Ke 127/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-03-27

m.in. do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego, przysługuje jedno z tych świadczeń '... wybrane przez osobę uprawnioną...'. Przepis art. 17 ust...
. 5 pkt 1 lit. b ustawy, zgodnie z którym świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Ke 643/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-08-19

ani roszczeń o wypłatę utraconych korzyści za okres po 30 czerwca 2013r., ani nie daje podstaw do ubiegania się o nowe świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 czerwca 2015r. znak: [...] w przedmiocie zasiłku dla opiekuna oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...

II SA/Po 359/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-27

października 2011 r.) o udzielenie pomocy w formie zasiłku specjalnego celowego przeznaczonego na pokrycie terapii rehabilitacyjnej i pedagogiczno-rewalidacyjnej u syna, zapadły...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lutego 2015r. Nr [...] w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza...

II SA/Ke 124/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-03-25

świadczenia pielęgnacyjnego stanowiąc, że świadczenie to nie przysługuje, jeżeli osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, w specjalnym ośrodku...
do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 . Z zaświadczenia Dyrektora tego ośrodka wynika, że D. M. jest uczniem I klasy Szkoły Specjalnej Podstawowej i przebywa...