Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

III SA/Łd 983/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-01-04

Ministrów z 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny...
zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna - Dz.U. z 2015r. poz.1238). Po dokonaniu stosownych wyliczeń wysokość stypendium wynosi...

IV SA/Wr 169/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-06-18

wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego'., Jej § 4 ust. 9 stanowi, że:, 'Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy...
, z uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego, w oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz w żłobkach;, 5) praktycznej nauki zawodu - zajęć w szkołach specjalnych...