Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

III SA/Łd 983/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-01-04

Ministrów z 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny...
zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna - Dz.U. z 2015r. poz.1238). Po dokonaniu stosownych wyliczeń wysokość stypendium wynosi...

III OSK 577/22 - Wyrok NSA z 2023-07-11

, ponieważ prowadziłoby to do pozbawienia syna skarżącej specjalnego świadczenia opiekuńczego. W konsekwencji Sąd uznał, iż pełne skorzystanie z przyznanych decyzją...
procesowego według norm przepisanych., Organ wniósł także o przeprowadzenie dowodu uzupełniającego ze wskazanych we wniosku decyzji przyznających zasiłek celowy specjalny...

IV SA/Wr 169/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-06-18

wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego'., Jej § 4 ust. 9 stanowi, że:, 'Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy...
, z uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego, w oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz w żłobkach;, 5) praktycznej nauki zawodu - zajęć w szkołach specjalnych...

I SA/Ol 452/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-11-23

2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów...
r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2203, dalej jako u.f.z.o.) niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego...