Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X

I OSK 1939/18 - Wyrok NSA z 2018-12-14

sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r...
jej świadczenia. Skarżąca, która ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad bratem takiego wyboru dokonała, albowiem w związku...

I SA/Wa 2572/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-06

w O. z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wójta Gminy [...] z dnia...
przysługującego jej zasiłku. W ponownym postępowaniu organ wyda decyzję o przyznaniu skarżącej wnioskowanego świadczenia o ile nie uległa zmianie sytuacja faktyczna i prawna...

II SA/Go 488/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-09-17

w art. 27 ust. 5 u.ś.r., zgodnie z którym w przypadku zbiegu uprawnień do świadczenia rodzicielskiego, pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku...
pielęgnacyjnego w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy świadczeniem należnym a wypłacanym zasiłkiem emerytalnym., W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze...

I SA/Wa 1738/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-23

przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie...
zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972 oraz z 2017 r. poz. 1428); do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego...

I SA/Wa 240/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-20

jego treści , w przypadku zbiegu uprawnień do świadczenia rodzicielskiego, pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art...
. 10 lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane...

I SA/Wa 426/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-29

może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi...
U. O. zasiłku celowego specjalnego na wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego, zakup obuwia zimowego, leki, żywność, środki czystości oraz wymianę zaworu odcinającego wodę w łazience...