Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X

II SA/Łd 201/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-03

ze sprzeciwu M. P. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. oddala sprzeciw; 2. przyznaje...
z urzędu. A. P. Decyzją nr [...] z dnia [...] Burmistrz K. odmówił M.P. świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego, wnioskowanego na M.P.., Powołując...

II SA/Bd 220/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-05-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Postanowieniem z dnia 20 marca 2014 r...
w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego, to skarżąca stosownie do art. 239 pkt 1 lit a ppsa zwolniona była od uiszczenia kosztów sądowych. Powyższe oznacza...

I OZ 492/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-25

objętym pytaniem prawnym zdezaktualizuje argument SKO o braku prawa skarżącej do specjalnego zasiłku opiekuńczego z uwagi na niezrezygnowanie z zatrudnienia. Spowoduje...
znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na podstawie których odmówiono skarżącej specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie orzekał...

II SA/Łd 1213/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-04

specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: zwrócić skarżącej B. B. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi kwotę 100 (sto) złotych...
[...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., W dniu 22 stycznia 2013 r. skarżąca wniosła o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia...

II SA/Łd 539/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-05

przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - skarżącemu S. P. kwotę 204,82...
, ze względu na przedmiot zaskarżenia, jest ustawowo zwolnionych od kosztów sądowych. Jego skarga dotyczy bowiem decyzji Kolegium w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Sz 1276/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-13

[...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia : przyznać adwokatowi R. M. od Skarbu Państwa -Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie...
[...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Postanowieniem z dnia 3 marca 2015 r. skarżącej zostało przyznane prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie...

II SA/Lu 712/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-10-02

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego z a r z ą d...
z dnia [...] nr [...], w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Wraz ze skargą strona skarżąca uiściła wpis od skargi w kwocie 100 zł (k. 8)., Wojewódzki Sąd...

II SA/Po 496/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-23

w rubrum niniejszego postanowienia decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile wydaną w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego została przy jej wniesieniu...
niejawnym sprawy ze skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile. z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku...

II SA/Łd 383/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-04

prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: zwrócić skarżącej J. S. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi kwotę 10,00 (dziesięć...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., W dniu 19 listopada 2015 r...

II SA/Sz 1401/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-06-09

ze skargi D.T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: przyznać adwokatowi H. Ł.-F...
przyznania M. T. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad matką D. T., legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu...
1   Następne >   +2   5