Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

I SA/Lu 317/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-08-22

: zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, takich jak zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczeń pielęgnacyjnych...
rodzinny, dodatek do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekunów...

I SA/Ke 53/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-07-09

okresowych, udzielaniu zasiłków celowych, celowych specjalnych bezzwrotnych, zwrotnych lub częściowo zwrotnych, usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach...
potrzeb wspólnoty, obejmujących sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych. Jednostkami, które realizują w imieniu i na rzecz Gminy przedmiotowe zadania...

I SA/Po 470/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-24

i dzieci nie miały zastosowanie przepisy: art. 30c u.p.d.o.f. (opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym...
) małoletnie,, 2) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,, 3) do ukończenia 25 roku życia...

I SA/Sz 141/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-06-02

do przychodów z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej., Zdaniem wnioskodawcy, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, definiujące...
przepisów o organizacji, i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione...

I SA/Gl 802/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-31

, niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art...
wprost, że z określonej w nim ulgi może korzystać tylko jeden z rodziców. Zgodnie z art. 93 § 1 oraz art. 95 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska...