Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

II SA/Go 1131/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-25

rodziny ustalono, że skarżący prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z małżonką M.R., która nie pracuje ponieważ pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy przyznany na Z.R....
oraz otrzymywanym przez niego w związku z tą niepełnosprawnością zasiłkiem pielęgnacyjnym oraz specjalnym zasiłkiem opiekuńczym przyznanym M.R. wobec sprawowania opieki...

V SA/Wa 4412/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-09

w kwocie 106 zł, dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na M.L. w kwocie 80 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad mężem M.L. w kwocie...
ambulatoryjnej, zaświadczenia z Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dot. zasiłków rodzinnych otrzymywanych przez żonę E.L. oraz informacji zawartych we wniesionych...

III SA/Gl 383/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-05

przez dotowanego dokumentach, przeprowadzający kontrolę zakwestionowali:, 1) [...] zł zasiłku opiekuńczego wypłaconego przez dotowanego nauczycielom przebywającym na zwolnieniu...
Integracyjnymi w K. za 2017 rok w wysokości [...] zł. W jej uzasadnieniu organ I instancji wskazał, że z dotacji nie mogły być pokryte wydatki na zasiłki chorobowe i opiekuńcze...

I SA/Rz 423/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-10-11

pkt 2 u.f.z.o. na zasiłki: chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie, jakie zostały wypłacone pracownikom. Oprócz tego organ zakwestionował wydatkowanie kwoty 69,12 zł...
o finansach publicznych lecz na nieuprawnioną wypłatę zasiłków: chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, wobec czego zostały one wykorzystane niezgodnie...

I SA/Ol 452/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-11-23

2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów...
r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2203, dalej jako u.f.z.o.) niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego...

I SA/Rz 232/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-17

i rozliczeniowe do ZUS, ustalano prawa do świadczeń, zasiłków chorobowych i opiekuńczych pracowników, prowadzono akta osobowe pracowników. Dokumentami potwierdzającymi...
warunków nauki, wychowania i opieki;, 1a) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem...

V SA/Wa 1488/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-24

na zasiłki celowe z przeznaczeniem np. na zakup opału, leków, środków opatrunkowych oraz mleka dla dzieci wymagających specjalnej diety, czy też przyznanie usług...
opiekuńczych. Nie bez znaczenia dla sytuacji finansowej MOPS jest trudna sytuacja gospodarcza oraz uwarunkowania demograficzne miasta, co przekłada się na zwiększenie liczby...