Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

III SA/Gd 852/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-30

do września 2016 r. J. W. pobierał specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł miesięcznie. Tym samym na dochód dwuosobowej rodziny składała się nie tylko wykazana...
do dochodu kwoty specjalnego zasiłku opiekuńczego., Decyzją z dnia 8 sierpnia 2017 r., sygn. akt [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] utrzymało w mocy decyzję organu...

III SA/Gd 853/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-30

ryczałtu na zakup opału., J. W. wniósł odwołanie od ww. decyzji, kwestionując dopuszczalność wliczenia do dochodu kwoty specjalnego zasiłku opiekuńczego, uzyskiwanego...
świadczenia do tego dochodu zaliczone być nie mogą. specjalny zasiłek opiekuńczy spełnia definicję dochodu zawartą ww. przepisie i wnioskodawca miał obowiązek...

II SA/Sz 395/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-10-23

mieszkaniowego. Wyjaśnił, że od kilku lat utrzymuje się z renty chorobowej uzyskiwanej w wysokości ok. [...] zł, a żona pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy, w kwocie [...] zł...
stanowisko organu odwoławczego, że przepis ten nie zawiera upoważnienia do wyłączenia z dochodu wypłaconego wyrównania z tytułu specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego...

II SA/Op 14/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-03-23

pierwszoinstancyjny. Jego zdaniem potwierdza to fakt, że J. M. decyzją z dnia 7 listopada 2019 r., nr [...] zostało przyznane prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku...
. W sytuacji nadto, gdy jeden z małżonków tu: strona skarżąca, J. M., decyzją z dnia 7 listopada 2019 r., nr [...] ma przyznane prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Op 358/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-12-01

2015 r. wskazała jako dochód specjalny zasiłek opiekuńczy otrzymywany na niepełnosprawnego męża w wysokości 520 zł miesięcznie, przyznany do dnia 31 października 2015 r...
w [...] przy ul. [...]. Zaznaczyła, że fakt całkowitej rozdzielności majątkowej i odrębnego zamieszkiwania stanowiły przeszkodę w uzyskaniu w sierpniu 2013 r. specjalnego zasiłku...

II SA/Po 149/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-16

) zawarł katalog świadczeń rodzinnych, które obejmują między innymi świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne...
, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego...

IV SA/Gl 1360/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-19

jej specjalnego zasiłku opiekuńczego. W rezultacie jedynym źródłem dochodu jej rodziny pozostała renta matki w kwocie [...] zł, co powoduje, że ponoszone przez nią koszty...
w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej...

II SA/Po 1000/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-08

[...]zł, a średni dochód miesięczny to kwota [...]zł. Na łączny dochód z wyżej wymienionego okresu składa się emerytura K. K. ([...] zł), specjalny zasiłek opiekuńczy...

II SA/Op 337/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-10-03

specjalnego zasiłku opiekuńczego wyniosły 1.560 zł., Decyzją z dnia 27 stycznia 2017 r., upoważniony przez Burmistrza Nysy, Kierownik Działu Świadczeń Ośrodka Pomocy...

IV SA/Wr 766/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-12

zdania drugiego powołanego przepisu - nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych...
uzyskane faktycznie. Inne znaczenie tego określenia wymagałoby specjalnej wskazówki interpretacyjnej w samej ustawie. Nie można określenia 'przychody', które stanowią...
1   Następne >   2