Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X

II SA/Op 281/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-19

z dnia 5 lipca 2019 r., w którym podał, iż z dniem przyznania mu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rezygnuje z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. W aktach sprawy...
przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego, w przypadku wydania decyzji przyznającej wnioskowane świadczenie pielęgnacyjne. W piśmie tym pełnomocnik zwrócił uwagę...

II SA/Op 127/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-05-14

istnieje od [...] oraz oświadczenie własne skarżącego z dnia 6 czerwca 2018 r., że jako osoba pobierająca obecnie specjalny zasiłek opiekuńczy, z chwilą przyznania prawa...
do świadczenia pielęgnacyjnego, rezygnuje ze specjalnego zasiłku opiekuńczego na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego stosownie do regulacji art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach...

I OSK 1213/14 - Wyrok NSA z 2015-11-18

Odwoławczego w Radomiu z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 22 stycznia...
[...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Wyrok ów zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Samorządowe Kolegium...

IV SA/Wr 240/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-05-27

jej prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Decyzją z dnia [...] ([...]) organ pierwszej instancji odmówił stronie przyznania wnioskowanego świadczenia. W uzasadnieniu...
posiada ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, przyznane jej do 31 października 2020 r., a w toku postępowania oświadczyła, ze nie zrezygnuje z ustalonego...

II SA/Op 22/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-16

z ustalonego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego decyzją organu I instancji z 30 października 2019 r. na okres od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020...
. za okres za który został wypłacony specjalny zasiłek opiekuńczy, organ wypłaci różnicę między kwotą przysługującego świadczenia pielęgnacyjnego 1.830,00 zł, a kwotą...

II SA/Łd 207/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-10

roku sprawy ze skargi B. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla...
Rodzinie w S. z dnia [...] r. znak: [...] przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art...

II SA/Rz 949/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-03-03

konieczności rozstrzygnięcia w innym postępowaniu zagadnienia wstępnego dotyczącego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w okresie od 1 lipca 2013 roku do chwili obecnej...
., Na powyższe postanowienie zażalenie wniosła skarżąca podnosząc, że kwestia przysługiwania jej prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w okresie od 1 lipca 2013...

II SA/Ol 840/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-11-07

Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1/ uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; 2...
. złożył w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w A wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką O. K., Decyzją z dnia...

I OSK 1050/21 - Wyrok NSA z 2022-02-07

przyznania jej świadczenia pielęgnacyjnego, rezygnuje z ustalonego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego decyzją z [...] października 2019 r. [nr [...], dalej...
maja 2020 r., tj. za okres za który został wypłacony specjalny zasiłek opiekuńczy, organ wypłaci różnicę między kwotą przysługującego świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Bk 194/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-05-29

Rejonowego w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla...
specjalnego zasiłku opiekuńczego, wynoszącego 623 zł. Na podstawie złożonego w dniu 3 lipca 2013 r. wniosku oraz przeprowadzonego w dniu 24 lipca 2013 r. rodzinnego wywiadu...
1   Następne >   +2   +5   +10   51