Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

II SA/Po 285/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-27

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] 2013 r. Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego; p...
. nr [...], odmawiającą A. J. przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką, Z.J., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył...

IV SA/Po 579/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-09-12

, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4...
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972 oraz z 2017 r. poz. 1428); do członków rodziny nie zalicza się dziecka...