Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X

I OSK 831/09 - Wyrok NSA z 2010-01-04

dyrektora z [...] marca 2007 r. w sprawie skreślenia ucznia, Dolnośląski Kurator Oświaty wskazał, że decyzja nie zawiera uzasadnienia co do rygoru natychmiastowej wykonalności...
natychmiastowego odwołania skarżącego ze stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący szkołę, tj. Zarząd Powiatu w L. Materialnoprawną podstawę zaskarżonej uchwały...