Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

III SA/Lu 686/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-30

maja 2013 r., opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności. Obowiązek ten polegał na zaprzestaniu prowadzenia działalności w punkcie sprzedaży...
oraz o umorzenie postępowania przed organem pierwszej instancji, a także o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności skarżonej 'decyzji:', W zażaleniu skarżący zarzucił...

II SA/Rz 1014/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-03

przedsiębiorstwa w [.] oraz przedłożyć dokumentację potwierdzającą wycofanie i zgromadzenie produktów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Z ustaleń faktycznych...
pierwszoinstancyjnej jako podstawa nadanego decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, decyzjom organów urzędowej kontroli żywności (czyli także organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej...

II SA/Rz 1376/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-05-09

) oraz zatrzymał te produkty. Rozstrzygnięciu nadany został rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na konieczność ochrony życia i zdrowia ludzkiego., A Sp. z o.o. w P...
. odwołała się od tej decyzji, wnosząc o jej uchylenie wraz z uchyleniem rygoru natychmiastowej wykonalności, jak też o umorzenie postępowania z powodu naruszenia:, - art...

II SA/Rz 1234/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-03-05

, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa...
narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. Za wydaniem decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności...

III SA/Lu 968/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-27

uznał za zasadne nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. W ocenie skarżącej doszło do naruszenia art. 108 K.p.a. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i nadanie decyzji rygoru...

II OSK 1677/11 - Wyrok NSA z 2013-01-15

wymagań określonych w obowiązujących przepisach. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W odwołaniu od powyższej decyzji M. Ł., współwłaściciel Ośrodka...
wykonalności. Tym bardziej, że jedną z przesłanek nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności jest 'niezbędność' niezwłocznego wdrożenia rozstrzygnięcia...

II SA/Rz 1586/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-04-13

)., Rozstrzygnięciu nadany został rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na konieczność ochrony życia i zdrowia ludzkiego., W uzasadnieniu podano, że produkty, co do których zachodzi...
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi umożliwiające nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oraz nie wyjaśniono na czym polega zagrożenie, które miałoby zostać...

II SA/Rz 1250/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-04-03

oraz zatrzymał te produkty. Rozstrzygnięciu nadany został rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na konieczność ochrony życia i zdrowia ludzkiego., A. Sp. z o.o. odwołała...
się od tej decyzji, wnosząc o jej uchylenie wraz z uchyleniem rygoru natychmiastowej wykonalności, jak też o umorzenie postępowania z powodu naruszenia:, - art. 10 § 1, art...

II SA/Rz 964/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-11-20

po uzyskaniu przymiotu ostateczności. Zdaniem PPWIS, decyzji organu I instancji winien zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 77 u.b.z....
poprzez utrzymanie w mocy decyzji organu I instancji, której PPIS nie nadał rygoru natychmiastowej wykonalności;, IV. art. 32 ust. 1 u.b.z. w zw. art. 54 ust. 1, ust. 2...

II SA/Lu 276/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-28

dla życia lub zdrowia ludzi, a także niewyjaśnienie zasadności nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności;, - naruszenie przepisów postępowania w postaci art. 108...
k.p.a. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, mimo braku istnienia do tego podstaw faktycznych i prawnych,, - naruszenie...
1   Następne >   +2   6