Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X

II SAB/Ke 63/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-12-10

szczególny zastrzega dla tych obowiązków tryb egzekucji sądowej. Nie ma różnicy, czy rygor natychmiastowej wykonalności wynika z mocy prawa, czy został nadany przez organ...
ich do schroniska dla zwierząt 'Strzelce' w Oleśnicy. Decyzja ta została wykonana w oparciu o rygor natychmiastowej wykonalności w dniu [...]., W dniu 9 kwietnia 2014 r...

I SAB/Ol 6/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-10-27

pod napowietrznymi i kablowymi liniami energetycznymi. Postanowieniem z 17 grudnia 2021 r. Wójt nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Pomimo wniesienia...
przed upływem terminu przedawnienia. W dniu zapłaty decyzja wymiarowa nie była ostateczna, posiadała jednak rygor natychmiastowej wykonalności, wobec czego należność była wymagalna...

VIII SAB/Wa 4/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-03-28

wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i zasądzenie od Gminy J. na jego rzecz zwrotu kosztów sądowych i zastępstwa procesowego., W odpowiedzi na skargę organ...

I SAB/Op 6/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-29

na rzecz pracownicy kwotę 7292, 88 zł. a oddalił powództwo w zakresie przywrócenia do pracy. Jednocześnie Sąd I instancji nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności...
natychmiastowej wykonalności. Dlatego A w [...] wniósł powództwo przeciwko A. K. o zwrot nienależnego świadczenia. Postanowieniem z dnia 10 listopada 2011 r. Sąd Rejonowy...

I SA/Op 600/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-02-29

pracownicy kwotę 7292, 88 zł. a oddalił powództwo w zakresie przywrócenia do pracy. Jednocześnie Sąd I instancji nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 1317...
bez pracy., Konsekwencją rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego w [...] był brak podstaw do wyegzekwowania przez stronę od pracodawcy kwoty 1317 zł. objętej rygorem natychmiastowej...

I SAB/Lu 18/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-03-29

kiedy Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] uchyliło opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności decyzję Wójta Gminy określającą zobowiązanie podatkowe...

II OZ 323/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-05

natychmiastowej wykonalności, do którego Spółka w pełni się zastosowała i wszelkie prace związane z wycinką drzew zostały wstrzymane. W związku z powyższym, w ocenie Wójta...
. wstrzymanie działań polegających na wycince drzew rosnących na działkach nr [...] i [...] w miejscowości Ł.. Decyzja ta nie jest ostateczna, jednakże został jej nadany rygor...

I SAB/Gl 14/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-12-27

zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2005 r. w wysokości [...] zł. Po nadaniu powyższej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, w wyniku przeprowadzonej egzekucji...

VIII SA/Wa 537/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-04

wykonania przez organ oraz nadanie orzeczeniu rygoru natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu skargi W.O. podnosił, że Wójt Gminy J. do chwili wniesienia skargi...

II SA/Łd 901/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2006-03-30

wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności lub gdy podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy albo jest ona zgodna z żądaniem...
ze skargi S. M. i T. M. na działanie Wójta Gminy P. z dnia [...] w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności na akcie własności ziemi p o s t a n a w i a: odrzucić skargę. Wójt...
1   Następne >   2