Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Patentowy RP X

VI SA/Wa 2897/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-19

, jak i do Sądu. W uzasadnieniu jego (k. 62-68 akt) na wstępie przedstawiono stanowisko odnośnie przesłanek nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności w świetle art. 108 § 1...
skarżąca wyraziła zdaniem, że wstrzymanie wykonalności przedmiotowej decyzji nie wpływa negatywnie na sytuację B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej uczestnik...

VI SA/Wa 2897/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-20

RP, jak i do Sądu. W uzasadnieniu jego (k. 62-68 akt) na wstępie przedstawiono stanowisko odnośnie przesłanek nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności w świetle art...
., Nadto skarżąca wyraziła zdaniem, że wstrzymanie wykonalności przedmiotowej decyzji nie wpływa negatywnie na sytuację B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej uczestnik...

II SA 981/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-30

następuje z urzędu - od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności...
pełnomocnictwa firmy U. do działania w sprawie. Wyznaczono termin 14 dni na usunięcie wskazanego braku pod rygorem przewidzianym w § 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28...

VI SA/Wa 1885/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-15

należy zauważyć, że Urząd Patentowy jest związany rygorami procedury administracyjnej, określającej jego obowiązki w zakresie prowadzenia postępowania. W myśl art. 252...
sprawie owo częściowe wykonanie wezwania to dołączenie dokumentacji zgłoszeniowej bez merytorycznego uzasadnienie. Przewidziany art. 46 ust. 1 p.w.p. rygor umorzenia...

VI SA/Wa 1989/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-10

m. in. ram siedziskowo-oparciowych do mebli w dniu [...] lipca 2006 r. otrzymało pismo wzywające do natychmiastowego zaprzestania produkcji i sprzedaży stelaży meblowych...
, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego., Następnie Urząd wskazał, iż wnioskodawca zakwestionował słuszność zastosowania pojęcia 'trwałej postaci...

VI SA/Wa 2176/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-13

ostrzegawczy od spółki N. w którym [...] firma wezwała stronę skarżącą do natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań zmierzających do przygotowania produkcji...
, importu, dystrybucji lub sprzedaży na terytorium Polski leku T., pod rygorem podjęcia przez spółkę N. wszelkich środków prawnych, włącznie ze wszczęciem procesu sądowego...

VI SA/Wa 2487/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-28

do przedłożenia do akt sprawy dokumentu urzędowego, potwierdzającego prawidłowość udzielonego pełnomocnictwa dla P. Sp. z o.o. do działania w przedmiotowej sprawie pod rygorem...
ze względu na fakt, że odbiorcy ci nie dokonają tłumaczenia tego skrótu na język polski w sposób natychmiastowy., Przede wszystkim należy podkreślić, że okoliczność, że sporna...

VI SA/Wa 526/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-17

i natychmiastowy kojarzone, w szczególności na płaszczyźnie fonetycznej., Zdaniem Urzędu używanie spornego znaku towarowego MARKET MEDIA, który budzi skojarzenia...
., Urząd Patentowy RP wydając zaskarżoną decyzję administracyjną w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji spornego znaku był związany rygorami procedury...

VI SA/Wa 1937/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-03

procesów intelektualnych ale właśnie o natychmiastową reakcję umysłu.' W kontekście wskazanych towarów bez znaczenia pozostaje więc fakt, że sporny znak towarowy nie zawiera...
' na rzecz A. Sp. z o.o. z siedzibą w C., Urząd Patentowy RP wydając zaskarżoną decyzję administracyjną oddalającą przedmiotowy sprzeciw był związany rygorami procedury...

VI SA/Wa 1203/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-17

, że znaki towarowe skarżącej korzystają z renomy oraz wywołują w świadomości odbiorców natychmiastowe skojarzenie z szeroko rozumianymi produktami odzieżowymi oferowanymi...
był związany rygorami procedury administracyjnej, określającej jego obowiązki w zakresie sposobu przeprowadzenia postępowania, a następnie końcowego rozstrzygnięcia sprawy...