Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

IV SA/Gl 942/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-08

[...]. Jednocześnie uwzględniając wyjątkowo ważny interes strony nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Zarządzeniem Sędziego z dnia [...]r. wezwano pełnomocnika...
skarżącego do złożenia oświadczenia, czy wobec uchylenia karty powołania podtrzymuje złożoną skargę, pod rygorem uznania, że istnieje bezprzedmiotowość postępowania. Wezwanie...

II SA/Op 462/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-11-07

w całości lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej...
wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania., Na zasadzie art. 161 § 1 P.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania:, 1...

II SA/Bd 682/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-08-02

natychmiastowej wykonalności. Do momentu w którym decyzja o zwolnieniu nie stała się wykonalna, żołnierz, do którego decyzja ta została skierowana, nadal jest 'w służbie...
ta została prawidłowo wskazana) owa decyzja musi wejść do obrotu prawnego, tj. powinna być to decyzja ostateczna ewentualnie powinna być to decyzja opatrzona rygorem...