Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

II OSK 1141/13 - Wyrok NSA z 2014-11-27

przez przejście graniczne każde prawnie dozwolone i nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oraz stwierdzającej, że koszty wydalenia poniesione przez Straż Graniczną...
rygoru natychmiastowej wykonalności. Powyższa decyzja nie została zaskarżona i stała się ostateczna., Decyzją z [...] maja 2009 r. Wojewoda [...] zmienił w trybie art. 154 § 1...

II OSK 1142/13 - Wyrok NSA z 2014-11-27

przez przejście graniczne każde prawnie dozwolone i nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oraz stwierdzającej, że koszty wydalenia poniesione przez Straż Graniczną...
rygoru natychmiastowej wykonalności. Powyższa decyzja nie została zaskarżona i stała się ostateczna., Decyzją z [...] maja 2009 r. Wojewoda [...] zmienił w trybie art. 154 § 1...

V SA/Wa 96/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-04

na wskazany w decyzji rachunek bankowy;, ← nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W podstawie prawnej decyzji powołano art. 96 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach...
i nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. W podstawie prawnej rozstrzygnięcia organ I instancji wskazał w szczególności art. 88 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 5...

V SA/Wa 97/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-04

prawnie dozwolone, poniesieniu przez Skarb Państwa kosztów wydalenia Cudzoziemca w wysokości 203,35 PLN oraz nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Organ...
decyzji na wskazany w decyzji rachunek bankowy;, ← nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W podstawie prawnej decyzji powołano art. 96 ust. 3 ustawy...

II OZ 1101/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-13

kwestia, że 'Bezspornym jest, że w decyzji organu I instancji nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności na zasadach określonych w art. 108 k.p.a.'. Skarżący wskazał...
z wykazu osób niepożądanych w Polsce, czy nadanie przez organ I instancji decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności nie jest sprzeczne z ustawą...

IV SA/Wa 3178/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-27

2016r. Skarżący wskazał, że wątpliwą pozostaje dla niego kwestia, że 'Bezspornym jest, że w decyzji organu I instancji nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności...
na zamieszkanie jest wykonalna po nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności tj. jakie skutki prawne wywołuje taka decyzja i czy na podstawie takiej decyzji cudzoziemiec...

IV SA/Wa 3729/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-22

ponownego wjazdu na terytorium RP i państw Schengen przez okres 5 lat licząc od dnia wydania decyzji i nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W skardze zawarty...
i art. 99b pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Jedocześnie na podstawie art. 90 ust. 2 tej ustawy decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności...

II OZ 1107/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-23

decyzji oraz o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., S. O. złożył wniosek o wstrzymanie wykonania ww. decyzji Wojewody [...]., W uzasadnieniu wniosku...
rygoru natychmiastowej wykonalności nie mają w niniejszej sprawie wpływu na kwestię oceny odmowy wstrzymania decyzji Wojewody jako decyzji pierwszoinstancyjnej. Nadanie...

IV SA/Wa 1330/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-28

od dnia wykonania decyzji lub gdy decyzja nie zostanie wykonana - od dnia wydania decyzji oraz o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W skardze zawarty...
. 90 ust. 2 tej ustawy decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że decyzja taka jest natychmiast wykonalna i stanowi wyjętej od ogólnej zasady...

V SA/Wa 2571/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-26

na terytorium RP jest niepożądany i zobowiązał go do opuszczenia kraju w terminie do siedmiu dni od dnia otrzymania decyzji oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności...
oraz nadanie decyzji w tej części rygoru natychmiastowej wykonalności., Po przeprowadzeniu postępowania zainicjowanego złożonym przez stronę odwołaniem Prezes Urzędu...
1   Następne >   +2   +5   11