Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

I FSK 2002/17 - Wyrok NSA z 2020-10-06

, wobec czego nie nastąpiło jego odliczenie., Na mocy decyzji Wojewody P. o realizacji inwestycji drogowej, której to decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności...
P. nadano rygor natychmiastowej wykonalności i zanim stała się ostateczna., Po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa, wnioskodawca wniósł skargę...

II FSK 427/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-16

z dnia 21.09.2016 r. (I SA/Gd 555/16) w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności,, - skargi kasacyjnej skarżącego od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
) orzeczenie sądowe w zakresie wysokości zobowiązania podatkowego, rygoru natychmiastowej wykonalności, czy zarzutów w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym., Mając powyższe...

II FSK 428/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-16

z dnia 21.09.2016 r.(I SA/Gd 555/16) w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności,, - skargi kasacyjnej skarżącego od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
) orzeczenie sądowe w zakresie wysokości zobowiązania podatkowego, rygoru natychmiastowej wykonalności, czy zarzutów w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym., Mając powyższe...

III SA/Wa 718/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-29

, że w odniesieniu do podobnego zagadnienia występującego na tle problematyki postanowień o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności w orzecznictwie wskazywano, że z uwagi na skutki...
wynikające z faktu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, a w szczególności wpływu wszczęcia postępowania egzekucyjnego na okres przedawnienia zobowiązania...

III SA/Wa 700/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-15

Sprawa ze skargi D. sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia [...] stycznia 2021 r. nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu blokady rachunku bankowego oddala skargę

I FSK 1327/18 - Wyrok NSA z 2021-09-16

administracyjnej - zezwolenia na - realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności,, 7) udzielenie stosownych pełnomocnictw, umożliwiających dokonanie...

III SA/Wa 2206/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-16

tym oddalono skargę wniesioną przez Skarżącego na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w G. z [...] marca 2012 r., nr [...], w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej...
wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w G. z [...] grudnia 2011 r., określającej Skarżącemu zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług...

III SA/Wa 2156/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-12

KAS z [...] lipca 2021r. Ponadto wniosła o zobowiązanie organów podatkowych pod rygorem natychmiastowej wykonalności do odblokowania przedmiotowych rachunków bankowych...