Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego X

I OSK 335/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29

kategorii A B T na okres od 18 lutego 2010 r. do 18 lutego 2013 r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 K.p.a. W uzasadnieniu decyzji...
prowadzenia przez niego pojazdów., Od decyzji tej D. P. złożył odwołanie, podnosząc, że organ bezpodstawnie nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności oraz orzekł...

II SA/Wa 4169/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-26

etatowe nr [...]) do dnia [...] maja 2022 r. - bez zmiany grupy zaszeregowania i składników uposażenia. Jednocześnie organ nadał rozkazowi rygor natychmiastowej wykonalności...
. rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej przewidzianego w naruszonym artykule,, - niewykazanie powiązania i możliwości zastosowania przepisów K.p.a....

II SA/Wa 1669/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-21

przez Szefa ABW o wizerunek oraz społeczne postrzeganie ABW, nadał niniejszemu rozkazowi personalnemu rygor natychmiastowej wykonalności., W skardze do Wojewódzkiego Sądu...
, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego...

II SA/Wa 867/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-24

finansowym Delegatury ABW w [...]. Na podstawie art. 108 § 1 k.p.a., powyższemu rozkazowi personalnemu nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu - powołując...
został wykonany niezwłocznie, bez oczekiwania na upływ terminu do wniesienia środka odwoławczego i dlatego niezbędne jest nadanie mu rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SA/Wa 2028/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-07

o ABW oraz AW', zawiesił J. G. w czynnościach służbowych na okres 3 miesięcy. Rozkazowi nadany został rygor natychmiastowej wykonalności w oparciu o art. 108 § 1 k.p.a....
. nr [...] o zawieszeniu wyżej wymienionego w czynnościach służbowych, wobec nadania mu rygoru natychmiastowej wykonalności, był wykonalny od dnia jego doręczenia w dniu...

II SA/Wa 1668/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-21

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) (dalej: 'k.p.a.') rozkazowi nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Szef...
nadanie rozkazowi personalnemu rygoru natychmiastowej wykonalności, w sytuacji oczywistego braku zaistnienia w sprawie przesłanek wskazanych w tym przepisie...

II SA/Wa 1356/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

Dyspozycyjnej Szefa ABW w Biurze [...] ABW - bez zmiany grupy zaszeregowania i składników uposażenia. Rozkazowi nadano rygor natychmiastowej wykonalności przywołując art...
lub na ich wysokości,, - nadanie rozkazowi personalnemu rygoru natychmiastowej wykonalności wynika z konieczności odsunięcia od wykonywania zadań służbowych Funkcjonariusza...

II SA/Wa 1652/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-09

przemawiające za koniecznością zastosowania art. 108 § 1 k.p.a. Nadanie rozkazowi personalnemu z dnia [...] kwietnia 2019 r. rygoru natychmiastowej wykonalności...
administracyjnego w przedmiocie zwolnienia ze służby w ABW i nadanie, bez uzasadnionej podstawy, rygoru natychmiastowej wykonalności, co pozbawiło go prawa do czynnego udziału...

II SA/Wa 2555/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-08

jest nadanie mu rygoru natychmiastowej wykonalności., W skardze Funkcjonariusz, reprezentowany przez pełnomocnika - radcę prawnego, zarzucił naruszenie:, - art. 55 ust. 1 i art...
K.p.a., poprzez zastosowanie rygoru natychmiastowej wykonalności wobec niewykazania w rozpatrywanej sprawie choćby jednej z enumeratywnie wymienionych we wskazanym przepisie...

II SA/Wa 1910/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-29

z [...] grudnia 2020r. nadano ww. rozkazowi rygor natychmiastowej wykonalności, wskazując, że do dnia wydania postanowienia Skarżącemu nie doręczono rozkazu personalnego...
, a ponadto organ zamiast podjąć próbę doręczenia zaskarżonego [...] grudnia 2020r. wydał postanowienie o nadaniu mu rygoru natychmiastowej wykonalności., 3. Szef ABW...
1   Następne >   +2   4