Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

I SA/Gl 450/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-12

postanowienia Wójta Gminy Z. nr [...] z dnia [...] r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej z dnia [...] r. nr [...] określającej podatnikowi...
w mocy postanowienie nr [...] z dnia [...] r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej z dnia [...] r. nr [...] określającej podatnikowi wysokość...

I SA/Lu 624/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-12-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza...
. Jednak decyzja wymiarowa organu I instancji z dnia [...] której nadano sporny rygor natychmiastowej wykonalności, została następnie uchylona przez organ, decyzją z dnia...

I SA/Gl 618/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w podatku od nieruchomości za 2008 r. oddala...
nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji z dnia [...] nr [...] określającej Spółce wysokość podatku od nieruchomości za 2008 r. w kwocie...

II FSK 825/12 - Wyrok NSA z 2014-04-15

w podatku od nieruchomości za 2005 r., Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2010 r. Prezydent Miasta G. nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności , powołując...
z art. 239 b § 1 O. p. uprawdopodabnia, że zobowiązanie nie zostanie wykonane. W chwili nadania rygoru natychmiastowej wykonalności Spółka jeszcze nie wypełniła...

I SA/Ol 583/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-16

A na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1. uchyla zaskarżone postanowienie 2. zasądza...
'[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., Z akt sprawy wynika, że decyzją z dnia '[...]' Prezydent Miasta określił Spółce wysokość zobowiązania podatkowego...

I SA/Gd 1509/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-01-10

Odwoławczego w G. z dnia 31 sierpnia 2017 r., sygn. akt: [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem Samorządowe...
2017 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta G. z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie określenia kwoty dotacji podmiotowej wykorzystanej...

I SA/Bk 200/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-04-08

w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
wspomnianej wyżej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Postanowienie to zostało doręczone, za pośrednictwem pracowników organu I instancji, pełnomocnikowi Spółki - doradcy...

I SA/Lu 576/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-11-27

O. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej...
rygoru natychmiastowej wykonalności było spowodowane tym, że do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego spółki z tytułu podatku od nieruchomości za 2009 r...

II FSK 3984/14 - Wyrok NSA z 2016-10-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2014 r., sygn. akt [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę kasacyjną...
nadania decyzji nieostatecznej Prezydenta miasta rygoru natychmiastowej wykonalności; art. 210 § 4 O.p. w związku z art. 239b § 2 O.p., wskutek braku uprawdopodobnienia...

I SA/Lu 706/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-01-20

O. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
rok w kwocie [...]zł - utrzymało w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji., Z jego uzasadnienia wynika, że postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100