Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Łd 589/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-13

uchwale rygoru natychmiastowej wykonalności, a ponadto przepisy ustaw szczególnych nie wyłączają możliwości wstrzymania jej wykonania. Zdaniem skarżącego na skutek...
wykonania zaskarżonej uchwały zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Brak wstrzymania wykonalności rzeczonej...

VII SA/Wa 735/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-21

, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności (k. 156-159). Wymaga zauważenia w tym kontekście, że z treści art. 11i ust. 2 specustawy drogowej w zw. z art. 15 ust. 2 pkt...
się, że decyzja nieostateczna może być wykonywana w wyniku nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności w okolicznościach określonych w art. 17 ust. 1 specustawy...

II SA/Wa 90/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-18

drogowej, zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności, dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal...
stwierdził, iż w sprawie nieruchomości skarżących, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, jednakże...

III SA/Gl 700/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-09-22

przepisu uchwały nie wynika bowiem, czy nadano decyzji o pozbawieniu prawa do stypendium rygoru natychmiastowej wykonalności, a także, czy możliwe będzie pozbawienie...
było wprowadzenie zasady, że decyzji o pozbawieniu prawa do stypendium nadawany będzie rygor natychmiastowej wykonalności, a także, czy możliwe będzie pozbawienie stypendium z mocą...

II SA/Go 1066/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-01-16

rygor natychmiastowej wykonalności są bowiem szczegółowo określone w art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego., W odpowiedzi na skargę Burmistrz podniósł...
lub regulaminu i nadać jej rygor natychmiastowego wykonania. Takie uregulowanie stanowi istotne naruszenie prawa. Sytuacje, w których właściwy organ może nadać decyzji...

II SA/Lu 485/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-09-19

, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (ust. 8); decyzja, o której mowa w ust. 7, jest wydana na okres 1 roku (ust. 9); decyzja, o której mowa w ust. 7, ulega...
innych aktów normatywnych., Regulamin nie może być traktowany jako informator o innych obowiązujących przepisach. Zważywszy na rygor odpowiedzialności grożącej za niewykonanie...

III SA/Kr 824/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-10-25

[...] Jeżeli 1-miesięczny termin z § 3 ust.2 uchwały należy interpretować, jako generalne wprowadzenie natychmiastowej wykonalności każdej decyzji w sprawie zasiłku...
nie może przekształcić ustawowego wyjątku - w zasadę natychmiastowej wykonalności we wszystkich sprawach zasiłku celowego., 5) Rada gminy nie może dowolnie kształtować długości...

IV SA/Wr 461/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-22

na temat natychmiastowej wykonalności należności w przypadku niedotrzymania terminu spłaty., Dodano też, że w odniesieniu do prowadzonego postępowania w sprawie...
zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności...