Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Adwokacka X

VI SA/Wa 203/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-26

przedmiotowej uchwale rygor natychmiastowej wykonalności., W odwołaniu od ww. uchwały skarżący zarzucił, iż bezpodstawnie uznano prawomocność wymierzonej kary w sytuacji gdy Skarga...
. Przepis ten stanowi, iż decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia...

VI SA/Wa 178/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-19

natychmiastowej wykonalności., Pismem z dnia 16 września 2019 r. Skarżący wniósł odwołanie od powyższej uchwały ORA w [...]. Zakwestionował prawidłowość powołania sędziów Izby...
[...] sierpnia 2019 r. Okręgowa Rada Adwokacka w [...] skreśliła Skarżącego z listy adwokatów Izby Adwokackiej w [...] i nadała przedmiotowej uchwale rygor...

II SAB/Bk 44/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-12

wynagrodzenia - 66.654,20 zł lub w razie uwzględnienia skargi zasądzenie połowy tej kwoty grzywny - 33.327,10 zł na rzecz skarżącej z rygorem natychmiastowej wykonalności...

VI SA/Wa 2259/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-19

. złożył odwołanie do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, w którym domagał się stwierdzenia jej nieważności oraz wniósł o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SAB/Wa 51/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-11

informacji publicznej w terminie czternastu dni od daty wydania wyroku oraz o nadanie rygoru klauzuli natychmiastowej wykonalności wyrokowi. W uzasadnieniu - powołując...