Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

II SA/Wa 1755/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-21

natychmiastowej wykonalności z powołaniem się na bliżej niesprecyzowany interes społeczny., Nadto wskazała na naruszenie prawa materialnego tj. art. 83 ust 1 ustawy...
natychmiastowej wykonalności, zatem organ nie mógł naruszyć art. 108 § 1 k.p.a. Nadto okresy pracy ojca zmarłego dziecka w '[...]', [...] oraz w 'Usługach Remontowo...

I SA/Op 318/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-10-23

, gdy zaskarżonym aktom nie można nadać w postępowaniu administracyjnym rygoru natychmiastowej wykonalności (por. Z. Kmieciak Ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym...
decyzja nie korzysta z przymiotu wykonalności, nie można orzec o wstrzymaniu jej wykonania na podstawie art. 61 § 3 P.p.s.a., W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 61 § 3 i §...

V SA/Wa 2666/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-28

wstrzymania wykonania wykluczono, gdy zaskarżonym aktom nie można nadać w postępowaniu administracyjnym rygoru natychmiastowej wykonalności (por. Z. Kmieciak Ochrona tymczasowa...
składek ZUS), podlegające przymusowemu ściągnięciu (wykonaniu) w trybie egzekucji administracyjnej., Skoro zaskarżona decyzja nie korzysta z przymiotu wykonalności...

I SA/Op 45/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-04-27

w doktrynie możliwość wstrzymania wykonania wykluczono, gdy zaskarżonym aktom nie można nadać w postępowaniu administracyjnym rygoru natychmiastowej wykonalności (por...
do żądanego umorzenia zaległości., Skoro zaskarżona decyzja nie korzysta z przymiotu wykonalności, nie można orzec o wstrzymaniu jej wykonania na podstawie art. 61 § 3 P.p.s.a....

I SA/Op 547/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-18

nie można nadać w postępowaniu administracyjnym rygoru natychmiastowej wykonalności (por. Z. Kmieciak Ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Państwo i Prawo...
bowiem na jej adresata żadnych obowiązków i nie podlega wykonaniu w drodze egzekucji administracyjnej., Skoro zaskarżona decyzja nie korzysta z przymiotu wykonalności...

III SA 1233/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-29

pieniężne tytułem odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i ekwiwalentu za urlop. Wyrokowi nadano rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty...

I SA/Op 267/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-10-21

w [...] z 25.01.2016 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w [...] z 24 listopada 2015 r., wydanej w przedmiocie podatku VAT za okres...
natychmiastowej wykonalności decyzji wymiarowej. Końcowo podniósł, że chociaż w toku postępowania powoływał się na nadpłaty w podatkach dochodowych to wszystkie zostały uznane...

I SA/Kr 645/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-07-21

więc stać się ostateczna a jednocześnie nie nadano jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Podstawą prawną do ustalenia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne...

VII SA/Wa 2165/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20

. Decyzji z dnia [...] lipca 2013 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Decyzja ta zapadła w następującym stanie faktycznym i prawnym:, K. Ł. decyzją z dnia...

I SA/Sz 522/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-08-02

[...] zł (miesięcznie), z przeznaczeniem na dofinasowanie do zakupu żywności, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności. Z treści uzasadnienia tej decyzji wynika...
1   Następne >   2