Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

VI SA/Wa 1018/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-28

administracyjnego w przedmiocie:, 1. wniosku o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia [...] listopada 2010 r...
. nr [...] - odmówił wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności tej decyzji;, 2. wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej wprowadzenia do obrotu przez S. Sp...

VI SA/Wa 243/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-23

umorzyć postępowanie odwoławcze w zakresie wniosku o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji [...] w zakresie pkt 3;, 3. na podstawie art. 135 k.p.a. w zw...
rynku' lub 'u.z.o.n.', odmówić wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności rozstrzygnięcia, o którym mowa w pkt 1 i pkt 2 decyzji [...]., Do wydania decyzji doszło...

VI SA/Wa 2411/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-27

o oraz, 3. odkupienie produktów na żądanie osób, które faktycznie nimi władają., Ww. decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., Jako podstawę prawną zaskarżonej...
, że nie zapewnia ochrony przed występującymi zagrożeniami., Zasadnie też nadano przedmiotowej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, ze względu na istniejące zagrożenie...

VI SA/Wa 2120/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-28

oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r., poz. 542 ze zm.) nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Uzasadniając swoją decyzję organ wskazał m.in....
, co doprowadziło do wydania wadliwej decyzji o wycofaniu wyrobów z obrotu i nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności;, - naruszenie przepisu art. 82 ust. 2 w zw...

VI SA/Wa 988/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-05

natychmiastowej wykonalności, poprzez ustalenie, że strony postępowania mają obowiązek poinformowania organu w 'terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zarządzenia'. Rygor...
natychmiastowej wykonalności w tym zakresie przedkłada się na rygor natychmiastowej wykonalności całej decyzji, gdyż poinformowanie organu o usunięciu nieprawidłowości...

VI SA/Wa 1977/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-24

:, W punkcie II decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu ww. decyzji organ wskazał, że w toku kontroli przeprowadzonej w sklepie w G. przy ul...
lub użytkowników wyrobu, organ prowadzący postępowanie nadaje decyzji, o której mowa w ust. 3, rygor natychmiastowej wykonalności, co miało miejsce w niniejszej sprawie., Prezes UOKiK...

VI SA/Wa 960/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-28

o systemie oceny zgodności, odmówić wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji., Do wydania decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym., W toku...
) na podstawie art. 41c ust. 9 ustawy o systemie oceny zgodności nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Wraz za pismem z 23 grudnia 2019 r. (doręczonym 31 grudnia 2019 r...

VI SA/Wa 822/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-07

zabawka nie występuje 'w dostępnej jej sieci kontrahentów', w związku z czym zasadne jest uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności, bowiem fakt ten nie został...
nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, jeśli tylko wymaga tego interes konsumentów lub użytkowników wyrobu., W niniejszej sprawie strona skarżąca nie neguje...

II GZ 8/22 - Postanowienie NSA z 2022-02-10

skaleczenia lub przytrzaśnięcia palców dziecka. W ocenie skarżącej zastosowanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nie jest celowe i doprowadzi do utraty renomy...
zasadność nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. Skarżąca przedstawiła także swoje obawy związane z kwestią wizerunkową Spółki po nagłym wycofaniu...

VI SA/Wa 1960/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

;, jak również na podstawie art. 41c ust. 9 ustawy o systemie nadającą decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, a na podstawie art. 41c ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie umarzającą postępowanie...
konsumentów lub użytkowników wyrobu nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności (ust. 9)., Zacytowane przepisy wyznaczają ramy materialnoprawne kontroli legalności...
1   Następne >   +2   4