Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

I OSK 2131/21 - Wyrok NSA z 2022-05-06

, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, została przeznaczona pod budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 0+521,66 do km 6+450,26. Przedmiotowa...
stała się ostateczna (art. 12 ust. 4b). Natomiast w przypadku, gdy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności...

I OSK 1428/21 - Wyrok NSA z 2022-03-11

drogowej. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Zasadą wypłaty odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości jest okoliczność, że przysługuje ono...
rygor natychmiastowej wykonalności, ale dopiero wówczas gdy decyzja ZRID stanie się ostateczna, nie wcześniej niż 14 dni, jak decyzja o ustaleniu odszkodowania stanie...

II OSK 1235/21 - Wyrok NSA z 2021-08-05

nadanie decyzji Wojewody rygoru natychmiastowej wykonalności. Przedmiotowa inwestycja realizuje bowiem interes społeczny i gospodarczy., Nie znalazły też potwierdzenia...
zgodności z prawem zaskarżonego aktu. Odnosząc się do wniosku inwestora o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji kończącej postępowanie odwoławcze w sprawie...

II SA/Rz 810/23 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-10-24

. Nie rozpoznanie odwołania w tej sytuacji powoduje, że wydana decyzja, z uwagi na przewidziany w ustawie rygor natychmiastowej wykonalności, pozostaje poza jakąkolwiek...

VI SA/Wa 3386/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-22

w wysokości 1.500 zł. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W motywach rozstrzygnięcia organ wyjaśnił, że jednostka organizacyjna P. S.A. z siedzibą w B...

VI SA/Wa 1426/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-20

natychmiastowej wykonalności., Podstawą materialnoprawną rozstrzygnięcia były przepisy art. 124 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w zw. z art. 123 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29...
Atomistyki nałożył na K. M. - Prezesa Zarządu M. S.A. z siedzibą w [...] (dalej jako: skarżący) karę pieniężną w wysokości 5 000 złotych oraz nadał decyzji w pkt 1 rygor...

II SA/Wa 1260/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-10

naruszaniu prawa., Wojewoda [...] wezwał więc ponownie, pod rygorem art. 96 ustawy o samorządzie gminnym, Wójta Gminy K. Pana H. D. do natychmiastowego zaprzestania...
[...] omawianym pismem z dnia [...] marca 2005 r. wezwał Wójta Gminy K. H. D., pod rygorem podjęcia działań prawnych określonych w art. 96 ustawy o samorządzie gminnym...