Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 1757/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-30

. 5 pkt 1, art. 154 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach oddalił odwołanie w całości i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności...
decyzji nieostatecznej ma charakter wyjątkowy, dlatego też przesłanki nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nie mogą być interpretowane rozszerzająco...

VI SA/Wa 1525/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-22

odwołanie skarżącej i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, stwierdzając, że ocena przedłożonej przez skarżącą oferty została dokonana prawidłowo, wg kryteriów...
klauzuli rygoru natychmiastowej wykonalności mógłby wywołać wątpliwości co do możliwości zawarcia umów z wybranymi świadczeniodawcami., Uznając trafność zarzutu...

VI SA/Wa 1710/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-11

instancji, a także wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności w/w decyzji na podstawie art. 135 Kpa., W złożonym odwołaniu S. w P. zarzucił [...] Oddziałowi Wojewódzkiemu...
rygoru natychmiastowej wykonalności Organ zaznaczył, iż umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawierane...

VI SA/Wa 2640/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-25

nr [...], na podstawie art. 108 § 1 k.p.a., został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., W odwołaniu do organu II instancji skarżący zarzucił wydanie decyzji organu I instancji...
rozstrzygnięcia oraz błędne zastosowanie art. 108 § 1 k.p.a. - poprzez niewłaściwe nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Po rozpatrzeniu odwołania, Prezes...

VI SA/Wa 3270/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-12

, ponowne przeprowadzenie konkursu i uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności., Zdaniem spółki w czasie negocjacji ustalono zbieżne stanowiska do zawarcia umowy...
przyczyny. Nadanie natomiast decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ogranicza tym pacjentom dostęp do świadczeń., Po poinformowaniu spółki o prawach strony...

VI SA/Wa 662/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-29

publicznej poprzez odmowę udostępnienia dokumentacji postępowania;, naruszenie art. 108 k.p.a. poprzez nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Pismem z [...] marca...
nadużycia art. 108 § 1 kpa poprzez nadanie decyzji Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Funduszu rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji, kiedy nie zostały spełnione...

II GZ 66/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-16

rygorem natychmiastowej wykonalności. Trzeba mieć zatem na uwadze, że ratio legis wprowadzenia przez ustawodawcę takiego rygoru jest konieczność zapewnienia ciągłości...
rozstrzygającym konkurs ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nadano ustawowy rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na ich szczególny charakter...

VI SA/Wa 1052/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-14

r. oddalił odwołanie Szpitala Powiatowego w R. nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołanie dotyczyło rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu...
domagając się jej uchylenia i wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności oraz udostępnienia akt postępowania z ofertą NZOZ F., Decyzji zarzucono naruszenie art. 134...

II GSK 875/11 - Wyrok NSA z 2012-07-03

w P. i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Organ przypomniał, jakie wymagania, oprócz wymagań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego...
poz. 1071 z 2000 r. ze zm.; dalej Kpa.) przedmiotowej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na fakt, iż jej natychmiastowe wykonanie...

VI SA/Wa 1048/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-17

nr [...] Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego NFZ rygoru natychmiastowej wykonalności z art. 108 § 1 k.p.a., Prezes NFZ podkreślił, iż jest to uzasadnione koniecznością...
istnieją przesłanki nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,, 5. naruszenie art. 153 p.p.s.a., polegające na niezrealizowaniu wskazań prawomocnego wyroku...
1   Następne >   +2   +5   +10   14