Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

II FSK 481/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-15

. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z dnia 20 listopada 2012 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia oddalić skargę...
listopada 2012 r. w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji., Pismem z dnia 3 kwietnia 2014 r. skarżący wniósł skargę m.in. na postanowienie Naczelnika Urzędu...

II FSK 549/18 - Wyrok NSA z 2018-09-12

ponownie nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Wystawiony został nowy tytuł wykonawczy i organ egzekucyjny zawiadomił spółkę, że postępowanie zabezpieczające prowadzone...
dnia tj. w dniu 30 maja 2017 r. postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności i wystawieniu nowego tytułu wykonawczego, w sytuacji, gdy ww. postępowanie...

II FSK 481/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-24

. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z dnia 20 listopada 2012 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia zwrócić skargę...
odrzucił skargę T. M. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z dnia 20 listopada 2012 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

III SA/Wa 3757/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-09

Skarbowego W. z dnia [... listopada 2012 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji wymiarowej tego organu z dnia [...] listopada 2012 r. dot...
rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji wymiarowej tego organu z dnia [...] listopada 2012 r. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym...

III SA/Łd 938/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-12-28

zabezpieczenia w formie zaproponowanej przez zobowiązaną spółkę oraz nadał decyzji nieostatecznej z dnia [...] rygor natychmiastowej wykonalności, co skutkowało wystawieniem wobec...
; postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...] z dnia [...] oraz wystawił tytuł wykonawczy...

III SA/Wa 482/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-11

natychmiastowej wykonalności postanawia odrzucić skargę Pismem z dnia 17 października 2012 r. B. Z. (dalej: 'Strona' lub 'Skarżący'), składając do Wojewódzkiego Sądu...
natychmiastowej wykonalności decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r., Z nadesłanych akt administracyjnych wynika...

I SAB/Sz 6/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-11-21

, rygor natychmiastowej wykonalności dla tej decyzji oraz wynikających z niej czynności zabezpieczających. Organ powinien zatem niezwłocznie dokonać uchylenia...
[...] marca 2019 r., stanowiąca podstawę do dokonania zabezpieczenia, z mocy prawa miała rygor natychmiastowej wykonalności i wniesienie od niej odwołania nie miało znaczenia...

III SA/Łd 773/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-07

zaksięgowane na poczet zaległości w podatku VAT za IV kw. 2014 r. określonej decyzją nr [...] z dnia [...], której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Spowodowało...
, przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] postanowienia o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, organ egzekucyjny, postanowieniem...

I SA/Gd 1101/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-29

do sprecyzowania ww. pisma czy wznowienie postępowania dotyczy postępowania podatkowego, czy też postępowania sądowego w terminie 7 dni pod rygorem nadania biegu skardze na decyzję...
255/12, czy I SA/Gd 1072/17, czy II FSK 528/13, czy II FZ 18/18 w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi., W dniu 27 września 2018 r. (data nadania 25 września...

I SA/Po 1041/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-08

, ani nie nadano jej rygoru natychmiastowej wykonalności - wskazany akt administracyjny nie mógł stanowić podstawy do dokonania jakichkolwiek czynności wobec strony...
natychmiastowej wykonalności. Mając na uwadze te naruszenia, skarżący wniósł o uchylenie przedmiotowego zastawu skarbowego albo stwierdzenie jego bezskuteczności w całości...
1   Następne >   +2   4