Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

II FSK 269/20 - Wyrok NSA z 2022-08-17

2019 r. nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie podatnik zaskarżonej decyzji zarzucił m.in....
. Zaskarżona decyzja została wydana 20 marca 2019 r. a uprzednio tj. w dniu 18 lutego 2019 r. nadano decyzji organu pierwszej instancji rygor natychmiastowej wykonalności i 25...

I SA/Sz 736/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-12-02

, 20 lipca 2020 r. na podstawie wymienionej decyzji Naczelnika UCS, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, wobec zobowiązanego podatnika z tytułu zaległości...
z 3 lipca 2020 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w S. nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej Naczelnika Z. Urzędu Celno- Skarbowego w S...

I FSK 380/21 - Wyrok NSA z 2021-03-30

.). Jednakże postanowieniem z 3 lipca 2020 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej Naczelnika UCS z 18 czerwca 2020 r...
I instancji zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności postanowieniem z 3 lipca 2020 r. wszczęto postępowanie egzekucyjne i zastosowano środki w postaci egzekucji z rachunków...

II FSK 381/22 - Wyrok NSA z 2022-06-14

ostatecznej decyzji wymiarowej, bądź doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji wymiarowej organu pierwszej instancji. Zatem przed dniem...
decyzji określającej zobowiązanie umożliwia nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 239b o.p., a tym samym wszczęcie postępowania egzekucyjnego...

I SA/Wr 605/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-20

. organ podatkowy wskazał, że decyzji zapadłej w niniejszej sprawie w I instancji postępowania administracyjnego nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności...
i Spółce (wspólnikom s.c.). Decyzji I instancji (mimo takiego wniosku skierowanego do Urzędu Skarbowego W.) nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, zaś decyzję II...

I GZ 156/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-07

paliwowej za miesiąc lipiec 2012 r. zostały, po nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, dobrowolnie zapłacone w dniu [...] grudnia 2017 r., zaś zaległości w podatku...

I SA/Ol 120/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-03-28

. zostały, po nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, dobrowolnie zapłacone w dniu 15 grudnia 2017 r., zaś zaległości w podatku akcyzowym oraz opłacie paliwowej...

I FSK 636/22 - Wyrok NSA z 2022-06-29

., I FPS 8/13, CBOSA, zgodnie z którą uchylenie postanowienia o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności i w konsekwencji umorzenie na podstawie art...
odnoszą się bezpośrednio do skutków niezgodnego z prawem nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, to jednak mają one szersze znaczenie. Z motywów...

I SA/Gd 1141/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-12-07

, który rozpoczyna się od dnia doręczenia ostatecznej decyzji wymiarowej, bądź doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji wymiarowej organu...
natychmiastowej wykonalności - zajęcie zabezpieczające przekształca się w zajęcie egzekucyjne., Sąd stwierdza, że przepisy Działu IV ustawy z 17 czerwca 1967 r., o postępowaniu...

I SA/Gl 106/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-03-04

. Zgodnie bowiem z art. 239d § 1 O.p. nie można takiej decyzji nadać rygoru natychmiastowej wykonalności. Pełnomocnik wskazał także, że uznaje się, że do czasu wydania...
art. 213 § 1 O.p. jest złożenie wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji., Oczywistym jest przy tym, że wniosek taki podlega rygorom wynikającym z art. 168...
1   Następne >   2