Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

I SA/Lu 290/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-05-30

niejawnym sprawy ze skargi M.S. na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia...
instancji przez Naczelnika Urzędu Celnego w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej określającej zobowiązanie podatkowe w podatku...

III SAB/Lu 1/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-06-16

publicznych bez właściwego zezwolenia, określonego przepisami prawa o ruchu drogowym oraz nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W wyniku odwołania spółki PEKAES...

I SAB/Lu 17/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-10-07

2014 r. na poczet kwoty zobowiązania w podatku akcyzowym wynikającego z decyzji Naczelnika Urzędu Celnego nr [...] z dnia [...] r., której nadano rygor natychmiastowej...
wykonalności., Wcześniej, pismem z dnia 30 stycznia 2015 r. pełnomocnik strony złożył ponaglenie w przedmiocie dokonania tej czynności, w którym wniósł o nakazanie...