Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

VI SA/Wa 1969/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-10

., zwana dalej 'stroną', 'skarżącą' nie są wyrobem medycznym;, II. decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności., Powyższe rozstrzygnięcie zostało wydane w oparciu o art. 87...
postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016.23 t. j.), (zwanej w dalszej części 'KPA') poprzez nadanie zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, w sytuacji...

VI SA/Wa 3118/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-10

rygor natychmiastowej wykonalności (pkt II decyzji)., W uzasadnieniu decyzji Prezes Urzędu stwierdził, iż w przedstawionej w toku kontroli ocenie klinicznej spornego wyrobu...
medycznych, których skuteczności nie potwierdzono. W tej sytuacji, organ uznał, że zaszła konieczność opatrzenia wydanej decyzji rygorem natychmiastowej wykonalności...

VII SA/Wa 2322/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-25

z charakterem bezwodnika octowego, będącego prekursorem narkotykowym kat. 2A., W zakresie wniosku o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, organ odwoławczy...
, że organ nie był uprawniony do zastosowania rygoru natychmiastowej wykonalności. Jednocześnie stwierdził, że wydanie decyzji zawieszającej rejestrację bez nadania...

VI SA/Wa 251/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-24

gospodarczą pod firmą 'I.' ul. S. [...],[...] L. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W dniu [...] sierpnia 2012 r. z zachowaniem 14 - dniowego terminu...
detoksykacyjne K.' zostały wycofane z obrotu, a decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona zarzuciła, że w piśmie...

VI SA/Wa 273/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-08

) w odniesieniu do załącznika XVII (Dz. U. UE L 164/7 z dnia 26 czerwca 2009 r.)., Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności w celu ochrony zdrowia ludzkiego...
. Według pełnomocnika odstąpienie od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu i jednoczesne nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, skutkuje tym, że strona...

VI SA/Wa 1754/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-13

przed wydaniem ww. decyzji oraz art. 108 § 1 k.p.a. poprzez nadanie skarżącej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, pomimo braku spełnienia ustawowych przesłanek nadania...
na rynku produktu stwarzającego ryzyko dla zdrowia kobiet, które je stosują, co uzasadniało zastosowanie wobec decyzji rygoru natychmiastowej jej wykonalności., Odnosząc...

VI SA/Wa 954/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-19

2019 r. Prezes Urzędu wydał decyzję nr '(...)', w której stwierdził się, że preparat nie jest wyrobem medycznym. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu...
na ochronę zdrowia i życia ludzkiego., Zważywszy, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, pismem z dnia 12 czerwca 2019 r. Prezes Urzędu, na podstawie art...

VII SA/Wa 2294/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-03

m.in., że niezasadny był wniosek skarżącej o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. Podstawą nadania tego rygoru, w tym postępowaniu, jest art. 111a ust 2...
nie ma bowiem możliwości uchylenia rygoru natychmiastowej wykonalności, gdyż w tym przypadku jego nałożenie nie wynika z przepisu ogólnego, zawartego w art. 108 k.p.a., lecz z przepisu...

VI SA/Wa 3118/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-09

, że organ nie wykazał żadnej przesłanki warunkującej nadanie zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oraz nie wykazał, które dobro chronione, wskazane...
., Należy ponadto dodać, że zarzut strony skarżącej o braku przesłanek do nadania spornej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, a więc naruszenia przez organ art...

III SA/Lu 49/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-05-24

. 108 k.p.a. oraz art. 154 ust. 6 ustawy o świadczeniach - poprzez nie uwzględnienie wadliwości nadania decyzji pierwotnej rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji...
nie wykazania przesłanek warunkujących możliwość zastosowania tego przepisu, jak również nie wskazania w ich podstawie prawnej nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
1   Następne >   +2   4