Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

VII SA/Wa 2352/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-27

wykonalności, II. w pozostałej części skargę oddala, III. stwierdza, że zaskarżona decyzja w części dotyczącej nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nie podlega...
, stosownych zmian w RRJ 2009/2010 w terminie do 30 kwietnia 2010r., Decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności wskazując na ważny interes społeczny wymagający korekty ww...

VI SA/Wa 1011/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-29

w zakresie przewozów kolejowych z faktycznym wykonywaniem funkcji przypisanych zarządcy infrastruktury kolejowej oraz nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
, że [...] we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wniosło o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności. Dodatkowo, w ww. piśmie, na podstawie art. 10 § 1 Kpa, Prezes UTK...

I OSK 186/07 - Wyrok NSA z 2008-02-21

A. F. i Z. F. oraz nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Minister Transportu i Budownictwa, po rozpatrzeniu odwołania Z. F. decyzją z dnia [...], powyższe...
tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli jest to niezbędne do wykazania prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Z zawartych w tych przepisach...

I OSK 821/07 - Wyrok NSA z 2008-07-22

[...] nr [...], zezwalająca Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad niezwłoczne zajęcie nieruchomości i nadająca temu zajęciu rygor natychmiastowej wykonalności...
- w uzasadnionych przypadkach -zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe, a decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalności...

I OSK 2033/06 - Wyrok NSA z 2008-01-30

i nr [...] o pow. [...] ha, stanowiącej własność U. R. oraz nadającej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności - utrzymał w mocy decyzję Wojewody P. z dnia [...]., Organ...
wniósł o nadanie decyzji z dnia [...] rygoru natychmiastowej wykonalności. Wojewoda, działając na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. stanowiącego...

VII SA/Wa 1382/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-10

; w pkt 3 - decyzji w pkt. 1 nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że w dniu [...] sierpnia 2011 r. Prezes Urzędu Transportu...
wykonalności., Organ przywołał dyspozycję art. 108 § 1 k.p.a. Stwierdził, że decyzji administracyjnej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności...

I OSK 1964/06 - Wyrok NSA z 2008-01-18

, oznaczonej jako działka nr [...], położonej w obrębie Ł., gmina K., stanowiącej własność J. i M. K. oraz o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli jest to niezbędne do wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jak wynika z akt sprawy...

VII SA/Wa 2609/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-05

w całości rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że w dniu [...] lutego 2013 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (zwany dalej 'Prezes...
do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Organ przywołał dyspozycję art. 108 § 1 k.p.a. Stwierdził, że decyzji...

VII SA/Wa 1548/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-16

, zasadnym było także nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu organ wskazał, że Spółka, pomimo tego co podniosła w piśmie z dnia [...]lutego...
się do zasadności nadania zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności organ wskazał, że było ono zasadnie uzasadnione, w szczególności, w świetle wykazanego...

II OSK 1168/08 - Wyrok NSA z 2008-10-31

też prawidłowo wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności wskazując na niezbędność niezwłocznego wdrożenia jej w życie., Sąd podkreślił, że organ orzekający...
natychmiastowej wykonalności., Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnieśli J. D. i Z. K.., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał skargi...
1   Następne >   3