Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SA/Sz 568/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-10-13

art. 108 § 1 k.p.a., który stanowi, że decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności m.in. wówczas, gdy jest to niezbędne...
przez osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa., Organ odwoławczy zbadał również zasadność nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 108 § 1...

II SA/Wa 1429/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-21

i z dniem [...] kwietnia 2016 r. przeniósł z urzędu do dalszego pełnienia służby w Komendzie [...]. Wskazanej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności...
. przeniesieniu z urzędu do dalszego pełnienia służby w Komendzie [...] oraz nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, uchylił zaskarżony rozkaz personalny w części...

II SA/Wa 246/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-22

z urzędu z dniem [...] kwietnia 2016 r. do dalszego pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w [...]. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Od decyzji...
., czyli z dniem [...] kwietnia 2016 r., podczas gdy rozkaz z rygorem natychmiastowej wykonalności przewiduje zwolnienie z wcześniejszą datą. Dodano, że stanowisko strony...

II SA/Wa 1883/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-05

dyspozycji, zaś na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. nadał rozkazowi rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu podał, że rozkazem organizacyjnym Komendanta Głównego...
interes policjanta. Ponadto zarzucił również brak podstaw do nadania zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności stwierdzając nadto, że 'rzeczywistą...

II SA/Wa 1602/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-15

. K. ze służby w Straży Granicznej z dniem 31 marca 2011 r. Na podstawie art. 108 k.p.a. rozkazowi temu organ nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu...
sformułował zarzut naruszenia poprzez organ I instancji art. 108 § 1 k.p.a., tj. nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, mimo braku przesłanek dla zastosowania...

II SA/Wa 452/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-05

. 108 § 1 K.p.a., został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu organ wskazał, że zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 5 ustawy o PSP, strażaka zwalnia...
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności organ odwoławczy stwierdził, że wbrew stanowisku skarżącego, organ pierwszej instancji wskazał powody, dla których należało...

II SA/Wa 1902/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-05

do swojej dyspozycji, zaś na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. nadał rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu podał, że rozkazem organizacyjnym Komendanta Głównego...
[...] Komendy Głównej Policji przeważa nad interesem strony. Odnosząc się natomiast do kwestii nadania zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności wskazano...

II SA/Wa 389/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-23

ustawy. Niezależnie od powyższego, na zasadzie art. 108 § 1 k.p.a., nadano powyższej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, uzasadniając go ważnym interesem służby...
oraz naruszenie art. 108 k.p.a. poprzez jego bezpodstawne zastosowanie. W tej sytuacji wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności...

I OSK 1503/08 - Wyrok NSA z 2009-07-29

. Rozkazowi nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Po rozpoznaniu odwołania, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia [...], nr [...], utrzymał w mocy...
do art. 108 § 1 k.p.a. decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia...

VII SA/Wa 1753/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-16

ludzkiego oraz ważny interes społeczny, organ postanowił na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. nadać niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Minister Spraw...
I instancji w całości; 2) przeprowadzenie dowodu z dokumentów wskazanych w odwołaniu; 3) pozbawienie zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Odnosząc...
1   Następne >   +2   +5   +10   20