Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

VII SA/Wa 780/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-24

obiektów przewidzianych do odbudowy. Inwestor wniósł o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, uzasadniając to interesem publicznym., Po przeprowadzeniu...
I instancji nadał rygor natychmiastowej wykonalności., Odwołanie od decyzji Wojewody [...] wniósł Prezydent Miasta [...] działający w imieniu Skarbu Państwa, podnosząc...

I SA/Wa 2487/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-28

rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołanie od decyzji lokalizacyjnej Wojewody wniósł, m.in. [...]. Decyzją z 13 lipca 2020 r., DLI-I.7620.12.2019.PS.13 (DLI...
I instancji., Minister wyjaśnił, że obowiązek objęty tytułem wykonawczym wynikał z decyzji lokalizacyjnej Wojewody, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności...

I SA/Wa 2488/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-28

został rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołanie od decyzji lokalizacyjnej Wojewody wniosła, m.in. [...]. Decyzją z 13 lipca 2020 r., DLI-I.7620.12.2019.PS.13 (DLI...
do wstrzymania jej wykonania albo jeżeli decyzja, którą został nałożony, wprawdzie nie jest ostateczna, ale nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności...

VII SA/Wa 387/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-11

wniósł o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, uzasadniając to ważnym interesem społecznym i gospodarczym., Po przeprowadzeniu postępowania, Wojewoda...
[...] wydał w dniu [...] września 2019 r. decyzję Nr [...], o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej i nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności., Od decyzji...

VII SA/Wa 1523/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-22

rygoru natychmiastowej wykonalności, uzasadniając konieczność jego nadania interesem gospodarczym i społecznym., Zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia...
wykonalności jest uzasadniony interesem społecznym lub gospodarczym. W uzasadnieniu wniosku o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności inwestor wskazał, interes...

VII SA/Wa 1278/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-29

[...]., Inwestor wniósł także o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, uzasadniając konieczność takiego rozstrzygnięcia ważnym interesem społecznym...
w dniu [...] sierpnia 2019 r. decyzję nr [...] o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej (dalej: 'decyzja o ZRID') oraz nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności...

I SA/Wa 978/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-17

. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Wojewoda [...] ww. decyzją z [...] kwietnia 2020 r. na podstawie art. 12 ust. 4, ust. 4a, ust. 4f, ust. 4g i ust. 5, art. 18...
nadany rygor natychmiastowej wykonalności, termin uprawniający do powiększenia odszkodowania o 5% należy liczyć od dnia uzyskania przez decyzję waloru ostateczności...

I SA/Wa 988/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-17

inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S7 na wskazanym w niej odcinku. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Wojewoda [...] ww. decyzją...
materialnego. Dopiero w sytuacji, gdy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, termin uprawniający...

I SA/Wa 741/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-07

. Jeżeli jednak decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, tak jak w przypadku przedmiotowej decyzji z dnia [...] lipca...
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia postępowania...

I OSK 1019/19 - Wyrok NSA z 2022-07-05

inwestycji drogowej stała się ostateczna, jeśli decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności;, 4) art. 80 kpa przez niewyczerpujące rozpatrzenie materiału...
, że stosownie do treści art. 12 ust. 4g tej ustawy, jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności...
1   Następne >   +2   6