Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

V SA/Wa 1430/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-27

. na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia [...] czerwca 2019 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej kwotę...
(dalej: PARP lub organ I instancji) z [...] kwietnia 2019 r. znak: [...] nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji PARP z [...] października 2018 r...

I SA/Wa 2425/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-15

nr [...] z [...] czerwca 2016 r. Wojewoda [...] nadał ww. decyzji z [...] listopada 2015 r. rygor natychmiastowej wykonalności., Decyzją z [...] sierpnia 2016 r...
się od dnia doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. Odwołujący wskazali...

VII SA/Wa 442/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-29

. (droga krajowa nr [...]) - ul. G. od nr [...] do [...]'., Wniosek zawierał żądanie nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności z uwagi na istniejący interes...
inwestycji., Decyzji został również nadany rygor natychmiastowej wykonalności., III., Odwołanie od powyższej decyzji wniosła S. Sp. z o.o. w P. (dalej jako Skarżąca lub Spółka...

IV SA/Wa 1613/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-28

. [...]. Inwestor wniósł jednocześnie o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, ze względu na uzasadniony interes społeczny., Po przeprowadzeniu postępowania...
w zakresie linii kolejowej i nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności., Od decyzji Wojewody [...] odwołania wnieśli K. N., spółka '[...]' sp. z o.o. w likwidacji...

VII SA/Wa 2539/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-09

. [...] i ul. [...] w W.'. Inwestor wniósł jednocześnie o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony interes społeczny i gospodarczy., II...
krajowej nr [...] oraz ul. [...] i ul. [...] w W.', zwaną dalej decyzją Wojewody [...]', odmawiając jednocześnie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., III...

VII SA/Wa 1671/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-24

rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja określa rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia, oraz nw. warunki dotyczące:, - terminu wycinki drzew i krzewów:, Wycinkę...
przeciwpowodziowego w dolinie rzeki S.»'. Jednocześnie wniosło o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, uzasadniając konieczność jego nadania ważnym interesem społecznym...

IV SA/Wa 1101/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-07

, o której mowa w art. 17,, 2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo, 3...
na realizację inwestycji drogowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W związku z powyższym dotychczasowi właściciele nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu...

VII SA/Wa 1794/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-10

- zlokalizowanej na terenie ww. działki nr [...] , z obrębu [...] w [...] . Inwestor wniósł także o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Po przeprowadzeniu...
[...]- Oddziału [...]na ww. działce nr [...]. Nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności Wojewoda [...]podzielił argumenty przedstawione przez inwestora., W myśl art...

VII SA/Wa 657/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-06

. [...] i [...]) oraz w dniu 21 czerwca 2017 r. pod numerem ewidencyjnym [...] (działka nr ewid. [...]). Decyzji nadał niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności...
z siedzibą w R., Również skarżące spółki uznały, nadanie przedmiotowej decyzji omawianej powyżej rygoru natychmiastowej wykonalności za nieuzasadnione. W uzasadnieniu...

IV SA/Wa 655/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-29

[...] z [...] sierpnia 2016 r. nr [...], której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, została przeznaczona pod budowę regionalnej drogi [...] - Etap IV - km...
została wydana w dniu [...] sierpnia 2016 r. Wojewoda [...] orzekł o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Zawiadomienie z [...] sierpnia 2016 r. o wydaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   22