Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

V SA/Wa 1811/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-16

, ich wykonanie w całości lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji rygoru natychmiastowej...
tych okoliczności - w terminie 7 dni pod rygorem odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Wyżej wskazane wezwanie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 17...

V SA/Wa 2540/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-26

, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna...