Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

III SA/Wa 2645/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-30

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość...
Niepełnosprawnych (dalej zwany 'Prezesem Zarządu PFRON') postanowieniem z dnia [...] października 2018 r. nadał rygor natychmiastowej wykonalności własnej decyzji...

III SA/Wa 603/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-09

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokości wpłat...
PFRON') z [...] października 2018 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej Prezesa Zarządu PFRON z [...] marca 2018 r...

III SA/Wa 2083/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-19

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokości...
i Polityki Społecznej (dalej: 'organ odwoławczy', 'Minister') postanowienie z [...] lipca 2019 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

III SA/Wa 2490/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-06

postanowienie Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia [...] października 2010 r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji...
MPiPS zaszła więc druga przesłanka warunkująca możliwość nadania nieostatecznej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W odniesieniu natomiast do pozostałych...

III SA/Wa 270/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-09

Społecznej z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązania z tytułu wpłat...
) z [...] listopada 2016 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązania M.P. (dalej: skarżący lub strona) z tytułu wpłat...

III SA/Wa 920/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-05

, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązań...
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: 'Prezes Zarządu PFRON') z [...] grudnia 2019 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

III SA/Wa 2636/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-09

postanowienie, w którym uznał za bezzasadny zarzut Strony w sprawie braku nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji będącej podstawą wydania tytułu wykonawczego...
2013 r. w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Prezesa Zarządu PFRON z dnia [...] września 2013 r., W uzasadnieniu powołał art. 21...

III SA/Wa 844/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-08

i Polityki Społecznej z dnia [..] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązania z tytułu...
decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, spełniona była przesłanka określona w art. 239b § 1 pkt 4 O.p., bowiem okres do upływu terminu przedawnienia...

III SA/Wa 441/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-24

w R. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
Niepełnosprawnych postanowieniem z [...] października 2014 r. nadał rygor natychmiastowej wykonalności własnej decyzji nieostatecznej z [...] sierpnia 2014 r., którą...

III SA/Wa 612/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-24

. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę Z akt...
natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej. Ponadto pomimo faktu, że czynność nadania rygoru ma charakter uznaniowy, jej dokonanie możliwe jest dopiero po zaistnieniu...
1   Następne >   +2   5