Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

II SA/Wa 839/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-27

bezpłatnego oraz nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Podniosła także, że zawarte w uzasadnieniu decyzji stwierdzenie, iż urlopu udziela się bezwzględnie...
o utrzymaniu w mocy decyzji Rektora z [...] października 2017 r., w tym w kwestii nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu swojej decyzji Minister...

II SA/Wa 826/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-07

emerytalnego. Kwestionując natomiast zasadność nadania rozkazowi z dnia [...] lipca 2016 r. rygoru natychmiastowej wykonalności pełnomocnik skarżącego podniósł, że organ...
2016 r. został już wykonany, gdyż nadano mu rygor natychmiastowej wykonalności. Natomiast warunkiem zastosowania instytucji wstrzymania wykonania jest istnienie możliwości...

II SA/Wa 15/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-26

, ponieważ jego zdaniem w sprawie nie zachodziły okoliczności uzasadniające nadanie decyzji o zwolnieniu ze służby rygoru natychmiastowej wykonalności. Ponadto skierował szereg zarzutów...
nadania decyzji o zwolnieniu rygoru natychmiastowej wykonalności, Szef wyjaśnił, iż nie zasługuje on na uwzględnienie. Zastosowanie tej instytucji zdaniem organu zostało...

II SA/Wa 1330/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-11

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm., zwana dalej: k.p.a.) rozkazowi nadany został rygor natychmiastowej wykonalności., Uzasadniając podjęte...
wskazania przesłanek nadania zaskarżonemu rozkazowi rygoru natychmiastowej wykonalności;, 2. art. 79 ust 3 u.s.f. poprzez obniżenie dodatku służbowego bez podstawy prawnej...

II SA/Wa 849/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-02

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, dalej jako k.p.a.), został nadany rygor natychmiastowej wykonalności...
zabronionego przez [...] S. S.,, 10) naruszenie art. 108 § 1 k.p.a. poprzez uznanie, że zastosowanie rygoru natychmiastowej wykonalności podyktowane jest interesem społecznym...

II SA/Wa 141/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-18

, [...] marca 2011 r. przeniósł do dyspozycji Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego., Rozkazowi na podstawie art. 108 § 1 Kpa nadano rygor natychmiastowej wykonalności...
. Wniósł, o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności i uchylenie zaskarżonego rozkazu personalnego, jako wydanego bez podstawy prawnej., Szef Służby Kontrwywiadu...

II SA/Wa 1022/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-11

wydania niniejszego rozkazu personalnego . Na podstawie art. 108 § 1 K.p.a. rozkazowi temu nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu rozkazu personalnego...
, o czym orzeczono w jego sentencji., Organ wyjaśnił też, iż w przedmiotowym przypadku nadanie rozkazowi personalnemu rygoru natychmiastowej wykonalności nastąpiło...

II SA/Wa 2250/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-06

na podstawie art. 108 § 1 Kpa nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu rozkazu organ podał, że w maju 2010 r. zostało wszczęte wobec ww. kontrolne...
rozkazowi rygoru natychmiastowej wykonalności uzasadnione zostało interesem społecznym, utożsamianym z interesem służby., P. K. złożył do Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego...

II SA/Wa 1022/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-13

rok. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Zobowiązana upomnieniem z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] została wezwana do wykonania ciążącego...
w lokalu mieszkalnym nr [...] przy ul. [...] w [...] na 1 rok, której to decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności - słusznie uznał, że charakter obowiązku...

II SA/Wa 1997/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-21

Kontrwywiadu Wojskowego (nadając rozkazowi personalnemu rygor natychmiastowej wykonalności). Organ po rozpatrzeniu wniosku skarżącego o ponowne rozpoznanie sprawy, decyzją...
w obrocie prawnym (tym bardziej, że został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności)., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Skarga podlega...
1   Następne >   +2   5