Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

I SA/Wa 744/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-01

nadany został rygor natychmiastowej wykonalności odnośnie jej pkt 1 i 5., W uzasadnieniu orzeczenia organ stwierdził, że zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy - Prawo o szkolnictwie...
., We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Wyższa Szkoła [...] wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz o niezwłoczne uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności...

V SA/Wa 1746/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-09

wstrzymania zaskarżonej decyzji. Szkoła [...] w [...] w skardze wniosła o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego w zaskarżonej decyzji. Wniosek ten został...

II SA/Wa 1573/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-18

na kierunku '[...]' zostaje wstrzymana rekrutacja studentów na ten kierunek,, 6) nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w pkt 1 i 5., W uzasadnieniu podał...
ust. 8 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, na zasadach i w trybie obowiązujących przy przyznawaniu uprawnień. Na koniec stwierdzono, że nadano rygor natychmiastowej...

V SA/Wa 923/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-18

czy też jej wyegzekwowania., W związku z tym, że decyzji I instancji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a od jej wydania upłynął rok, Sąd wezwał Skarżącą do udzielenia...
lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków., Należy zauważyć, iż nadanie decyzji klauzuli natychmiastowej wykonalności nie pozbawia jej adresata uprawnienia do wystąpienia...

II SA/Wa 50/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-09

., nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w kwestii dotyczącej zawieszenia uprawnień i wstrzymania rekrutacji. Minister, wydając ww. decyzję, zaznaczył...

II SA/Wa 2691/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-07

na kierunku [...] zostaje wstrzymana rekrutacja studentów na ten kierunek;, 6) nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w pkt 1 i 5., W dniu [...] maja 2011 r...

I SA/Wa 1564/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-29

natychmiastowej wykonalności, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca. W związku z tym zatem, że decyzja z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] (o pozwoleniu...
obowiązującymi w postępowaniu administracyjnym - decyzja taka wywiera skutki prawne z dniem, w którym stała się ostateczna. Przed tym dniem zaś tylko, jeśli nadano jej rygor...

II SA/Wa 60/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-06

decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w kwestii dotyczącej zawieszenia uprawnień i wstrzymania rekrutacji., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że mając na uwadze...