Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury X

II OZ 669/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-29

zabytków: zabezpieczyć otwór drzwiowy poprzez skuteczne jego zamknięcie w celu zabezpieczenia obiektu przed dostępem osób trzecich z rygorem natychmiastowej wykonalności...
skarżąca wskazała, iż wykonała pkt 1 decyzji organu I instancji, objęty rygorem natychmiastowej wykonalności. Pismem z dnia 16 lutego 2006 r. (k-20) skarżąca ponowiła...

I SA/Wa 756/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-09

na obszarze [...], w ramach AZP (Archeologiczne Zdjęcia Polski). Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Odwołanie od powyższej decyzji złożyli w dniu...
Ministra Kultury, organ pierwszoinstancyjny uzasadnił także w sposób wyczerpujący nadanie decyzji z dnia [...] września 2004 r. rygoru natychmiastowej wykonalności. Organ...

VII SA/Wa 750/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-25

stanowił brak uzasadnienia nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Za zastosowaniem tego rygoru przemówił fakt, że dobra kultury są bogactwem narodowym...
zobowiązanej., Po uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia w pouczeniu o środkach odwoławczych organ na podstawie art. 108 § 1 kpa nadał decyzji rygor natychmiastowe4j wykonalności...

I SA/Wa 1089/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-14

ustawy wydanie decyzji nakazującej wykonanie określonych prac i robót było uzasadnione. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W odwołaniu wniesionym...