Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

VII SA/Wa 1839/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-26

w [...] na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] czerwca 2015 r. znak [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę...
[...] lutego 2015 r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn...

I OSK 1892/11 - Wyrok NSA z 2012-05-08

[...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę kasacyjną. I OSK1892/11, UZASADNIENIE, Wojewódzki Sąd Administracyjny...
., nr [...] w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:, Wojewoda Małopolski...

IV SA/Wa 574/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-11

Infrastruktury z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji - oddala skargę - Wnioskiem z dnia 25 sierpnia 2008...
, że nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności podyktowane jest uzasadnionym interesem społecznym lub gospodarczym, ponadto wskazując, iż działka ewidencyjna...

II OSK 2562/11 - Wyrok NSA z 2012-02-07

do załatwienia zażalenia I.P. z dnia 21 lipca 2010 r. dotyczącego rygoru natychmiastowej wykonalności zawartego w pkt 13 decyzji nr [...] Wojewody Łódzkiego z dnia [...] czerwca...
nadał rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony interes społeczny i gospodarczy (pkt 13 decyzji)., W dniu 21 lipca 2010 r. I.P. wniosła zażalenie...

IV SA/Wa 2501/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-22

postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. Skarżący podnieśli, że takiego postanowienia nie otrzymali...
inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności było wadliwe, bowiem organ wojewódzki błędnie uznał, iż pracownik lombardu, który odebrał korespondencję...

VII SA/Wa 1560/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-15

. Z. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] maja 2015 r. znak: [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności skargę oddala...
. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] września 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. 'Rozbudowa ulicy...

II OSK 491/10 - Wyrok NSA z 2010-06-11

powiatowych i gminnych nadają decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek właściwego zarządcy drogi, uzasadniony interesem społecznym...
rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny i gospodarczy. Uwzględniając żądanie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, organ...

VII SAB/Wa 117/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-07

Ministra Infrastruktury I. zobowiązać Ministra Infrastruktury do załatwienia zażalenia I. P. z dnia [...] dotyczącego rygoru natychmiastowej wykonalności zawartego w pkt...
nr [...] [...] z wyłączeniem skrzyżowania z drogą krajową nr [...]. Powyższej decyzji organ nadał rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony interes...

I OSK 1409/10 - Wyrok NSA z 2011-08-11

jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Pismem z [...] lipca 2009 r. Wojewoda Łódzki zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne...
o jej uchylenie oraz o wstrzymanie nadanego jej rygoru natychmiastowej wykonalności., Po rozpatrzeniu odwołania Minister Infrastruktury decyzją z dnia [...] października 2009 r...

IV SA/Wa 2505/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-01

rygoru natychmiastowej wykonalności inwestor podniósł także, iż inwestycja realizowana jest między innymi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego...
linii kolejowej [...], etap II, odcinek [...], zwaną dalej 'decyzją Wojewody [...]'. nadając jej jednocześnie rygor natychmiastowej wykonalności., II.3. Odwołanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   59