Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

II FSK 4022/14 - Wyrok NSA z 2017-02-01

i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 9 września...
i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2013 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązań z tytułu wpłat...

II FSK 1681/13 - Wyrok NSA z 2014-01-16

. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2012 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązania z tytułu wpłat...

III SA/Wa 444/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-09

w W. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
Niepełnosprawnych nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej Prezesa ZPFRON z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] określającej wysokość zobowiązań...

III SA/Wa 1206/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-13

[...] marca 2010 r. Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia: - odrzucić skargę kasacyjną - Postanowieniem z 20 września 2010 r. Wojewódzki...
. Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczono Skarżącej w dniu 27 września 2010 r. Skarżąca...

III SA/Wa 1727/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-30

protestu oraz umorzenie postępowania w sprawie wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności 1) uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezesa Urzędu...
programu Phare 2003/005-710.04.01.02 'Administracja fitosanitarna i nasienna' przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności...

VI SA/Wa 805/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-24

na prowadzenie usług hotelarskich, z rygorem natychmiastowej wykonalności - utrzymał w mocy w/w decyzję organu I instancji., Z akt sprawy wynika, iż pismem z dnia [...] czerwca...
na prowadzenie usług hotelarskich, nadając jednocześnie swojej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu decyzji organ I instancji uznał, iż pomijając...

III SA/Wa 1206/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-26

[...] marca 2010 r. Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia: - odrzucić zażalenie - Postanowieniem z 20 września 2010 r. Wojewódzki...
. Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., W dniu 12 października 2010 r. Skarżąca wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę...

III SA/Wa 1214/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-15

z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy...
Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] lutego 2012 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązania z tytułu wpłat...

III SA/Wa 1206/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-16

. P. Sp. j. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] marca 2010 r. Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia...
Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] marca 2010 r. Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., W dniu 12 października 2010 r. Skarżąca...

III SA/Wa 1206/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-05

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] marca 2010 r. Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia: - odrzucić zażalenie...
i Polityki Społecznej z dnia [...] marca 2010 r. Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., W dniu 12 października 2010 r. Skarżąca wniosła...
1   Następne >   2