Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X

IV SA/Wa 2552/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-27

wyżej wymienionej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Organ wskazał, iż decyzja została uzasadniona koniecznością umożliwienia bezpiecznego wykonania decyzji...
do składowania materiałów są ładownie statku., Orzeczenie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności zostało wydane z uwagi na poważne, w ocenie organu...

III SA/Gd 570/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-03

2018 r. opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności. Nie mogło ono zatem mieć wpływu na czynności dokonane przez ośrodek przed datą wydania decyzji., Wystawienie...

II SA/Wa 484/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-07

skarżąca w dniu [...] września 2002 r. złożyła w Powiatowym Urzędzie Pracy w Z. kserokopię prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Z. zaopatrzonego w rygor natychmiastowej...
wykonalności, którym zasądzono na jej rzecz od pracodawcy odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia, to zasiłek dla bezrobotnych powinien być jej przyznany od dnia...

VI SA/Wa 1387/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-20

zaświadczenia wniosek Kapitana Portu [...], a decyzji nadano na podstawie art. 108 § 1 Kpa. rygor natychmiastowej wykonalności. Jak podał organ w uzasadnieniu decyzji Z. F...