Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej X

VI SA/Wa 2280/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-24

, mającej nadany rygor natychmiastowej wykonalności, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., Do wydania decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym., W dniu 18...
decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W wyniku wniesionego odwołania, Minister w dniu [...] stycznia 2019 r. wydał decyzję znak: [...], uchylającą zaskarżoną decyzję...

VI SA/Wa 36/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-22

administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania...

IV SA/Wa 1072/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-11

) utrzymująca w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Morskiego w [...] z [...] grudnia 2019 r. nr [...], której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności - w sprawie nałożenia...
natychmiastowej wykonalności - w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 1000 zł za wykorzystanie pasa technicznego niezgodnie z wydaną decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego...

IV SA/Wa 2793/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

.) oraz wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, umorzenie postępowania administracyjnego oraz wstrzymanie nadanego decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...

IV SA/Wa 823/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-14

. 1502, z późn. zm.) nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Nałożenie kary pieniężnej miało miejsce z uwagi na zaobserwowane na [...] przy [...] zanieczyszczenie...

VI SA/Wa 476/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-29

ludzkiego oraz ze względu na wyjątkowo ważny interes strony, Komisja wniosła o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Decyzją z [...] października 2018 r...