Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

II SA/Ol 694/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-12-15

nadał przedmiotowej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, uzasadniając swoje stanowisko ochroną zdrowia i ważnym interesem społecznym. Burmistrz wskazał, że brak...
rygoru natychmiastowej wykonalności. Ponadto organ wskazał, że nie jest zasadnym przekazywanie comiesięcznej dotacji na rzecz przedszkola niefunkcjonującego zgodnie prawem...

II SA/Wa 1960/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-03

do niej na cały cykl edukacyjny w ramach pierwotnie przeprowadzonej do tejże Szkoły rekrutacji - nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Dyrektor w odwołaniu od decyzji Kuratora...
przez Kuratora działania oraz nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, w kontekście braku możliwości realizacji obowiązku szkolnego, stały się niezbędne, biorąc...

I OSK 1110/11 - Wyrok NSA z 2011-09-29

., nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w kwestii dotyczącej zawieszenia uprawnień i wstrzymania rekrutacji., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że mając...

I SA/Wa 1731/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-09

odwoławczego,, - błędne dane identyfikacyjne dziecka,, - błędne zastosowanie kwalifikacji z art. 39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,, - brak rygoru natychmiastowej...
wykonalności., Zdaniem skarżących rażące naruszenie prawa polega także na dowolnym zakwalifikowaniu przez Kuratora ich pisma z 29 grudnia 2008 r. Wskazali, że odpowiedź organu...

II SA/Wa 1349/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-30

, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej,, d) art. 108 § 1 kpa, poprzez nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Decyzji zarzucił...

I OSK 2174/12 - Wyrok NSA z 2012-12-06

natychmiastowej wykonalności w pkt 1 i 5., W dniu [...] maja 2011 r. Rektor W. [...] wystąpił do Ministra z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w którym zarzucił organowi brak...
) ustalił, że w okresie zawieszenia uprawnień na kierunku 'ochrona środowiska' zostaje wstrzymana rekrutacja studentów na ten kierunek;, 6) nadał decyzji rygor...

I SA/Wa 376/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-09

, które może zawierać decyzja. Takimi dodatkowymi składnikami są m. in.: warunek, termin, zlecenie czy klauzula o natychmiastowej wykonalności decyzji. Aby jednak można było w decyzji...
pod rygorem cofnięcia zezwolenia, zdaniem Sądu, należało traktować jako w istocie rzeczy dalszą część rozstrzygnięcia a nie jego uzasadnienie i pogląd ten wyraził pośrednio...

II SA/Ol 376/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-05-27

natychmiastowej konsultacji lekarskiej, a następnie wykonania dodatkowych badań. Odwołujący się wyjaśnił, że z uwagi na konieczność zapewnienia żonie w czasie ciąży...
rozstrzygnięcia. Podkreślenia wymaga, że decyzja wydawana w ramach uznania administracyjnego jest poddana szczególnym rygorom w zakresie uzasadnienia, które powinno zawierać...