Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

I SA/Wa 136/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-13

[...] z dnia [...] maja 2010 r., nr [...] odmawiające nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Wojewody [...] z dnia [...] marca 2010 r...
, stosownie do art. 108 § 1 kpa, decyzji Wojewody [...] nr [...] z dnia [...] marca 2010 r. - rygoru natychmiastowej wykonalności., Wojewoda [...] postanowieniem z dnia [...] maja...

I SA/Wa 2154/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-07

przeznaczonej na pas drogowy autostrady [...] oraz nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności - utrzymał w mocy decyzję Wojewody [...]., W uzasadnieniu decyzji Minister...
użytkowników dróg jest zawsze 'uzasadnionym przypadkiem'., Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, bowiem zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z 10 kwietnia...

I OSK 1734/07 - Wyrok NSA z 2008-12-01

o wydanie decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości wraz z nadaniem tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Pismem z dnia 9 stycznia 2006 r...
decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Minister Budownictwa decyzją z dnia [...] października 2006 r., nr [...], po rozpatrzeniu odwołania A. W.-D., Z. W., E. Ś. i T. Ś...

I SA/Wa 1533/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-27

tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności utrzymał w mocy powyższą decyzję., W uzasadnieniu organ przedstawił następująco stan faktyczny:, Pismem z dnia 14 grudnia 2005 r...
nieruchomości położonej w Gminie K., obręb [...], oznaczonej jako działka nr [...] o pow. [...] ha i o nadanie wydanej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Decyzją z dnia...

I SA/Wa 1447/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-03

nr [...] oraz o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności - utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu decyzji Minister Budownictwa podał, że pismem z dnia...
zajęcie nieruchomości i nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, twierdząc, że niezwłoczne zajęcie przedmiotowej nieruchomości jest niezbędne do wykazania...

IV SAB/Wa 69/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-03-04

2004r. wnieśli skargę na bezczynności Ministra Infrastruktury wraz z wnioskiem o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody [...] Nr [...] z dnia...
przed sądami administracyjnymi, skutkowało jego umorzeniem., Odnosząc się natomiast do wniosku skarżących o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

I SA/Wa 834/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-23

tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Stan faktyczny sprawy organ przedstawił następująco., Nieruchomość położona w B., obręb G., oznaczona jako działka...
Skarbu Państwa ww. nieruchomości oraz o wydanie decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie tej nieruchomości z nadaniem jej rygoru natychmiastowej wykonalności., Dyrektor...

I SA/Wa 1716/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-14

oraz o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności - utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu decyzji Minister Budownictwa podał, że decyzją z dnia...
na niezwłoczne zajęcie nieruchomości z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Pismem z dnia 27 września 2005 r. Wojewoda [...] zawiadomił strony...

I SA/Wa 511/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-25

[...], oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr [...] o pow. [...] ha, stanowiącej własność R. W. oraz o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
. W. oraz nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., R. W. wniósł odwołanie od powyższej decyzji podnosząc, że przedstawione przez Wojewodę [...] okoliczności...

I SA/Wa 1921/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-03

. [...] ha obręb W., stanowiącej własność E.D. oraz o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że decyzją...
z równoczesnym nadaniem tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Wojewoda Mazowiecki pismem z dnia 18 czerwca 2007 r. powiadomił strony o wszczęciu postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   29