Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

IV SA/Wa 3399/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-27

być ustalone w postępowaniu administracyjnym. Zdaniem skarżącego skoro nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności jest legalnym uprawnieniem do zajęcia cudzej...
natychmiastowej wykonalności inwestor celu publicznego stał się wyłącznym dysponentem nieruchomości. Z tego tytułu właścicielowi nieruchomości przysługuje stosowna rekompensata...

VI SA/Wa 434/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-29

stwierdza, że skarżąca oprócz zgłoszenia go nie uzasadniłal w żaden sposób konieczności zastosowania w tej sprawie instytucji wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności...
r. skarżąca wniosła o wstrzymanie wykonalności decyzji Dyrektora Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej z powodu toczącego się postępowania o sygn. akt VISA/Wa 434/15...

II SA/Ol 593/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-10

, określa art. 102 ust. 1c u.k.p., stanowiąc, że decyzję w powyższym przedmiocie wydaje się na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności...
natychmiastowej wykonalności., W decyzji organ powołał się na pismo Komendy Miejskiej Policji informujące o przekroczeniu przez skarżącego dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h...

VI SA/Wa 3469/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-08

nadania tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w oparciu o pozaustawowe przesłanki., Akcentując w konkluzji skargi wadliwość zaskarżonej decyzji z uwagi na brak...
umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, odnotowując przy tym 2-miesięczny okres ich używania. Organ I instancji ustalił następnie, że strona (skarżący) 'do dnia wydania...